[[suggestion]]
Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Delmål til mål 13

13.1)

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

13.2)

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

13.3)

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsl...ing, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

les mer

13.a)

Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendringer, har påtatt seg, for å  nå...;  målet om i fellesskap å skaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020 fra alle kilder for å dekke utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital

les mer

13.b)

Fremme mekanismer for å styrke evnen til effektiv klimarelatert planlegging og forvaltning i de minst utviklede landene og små  utviklings...øystater, blant annet med vekt på kvinner, ungdom og lokale og marginaliserte samfunn

les mer

Hvordan ligger vi an?

Parisavtalen

  • Vi er ikke i bane for å nå målene om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2ᵅC over før-industrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad.
  • Parisavtalen sier at at alle land skal sette seg klimamål og melde dette inn til FN
  • 191 land har nå sluttet seg til Parisavtalen, og forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp (2021)
  • Det er 165 land som har levert en nasjonal plan for hvor mye utslipp de skal kutte. (2021)

Kilde: Klimaavtalen UNFCC

Les mer om innholdet og forpliktelsene i Parisavtalen her

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

CO2-utslipp per innbygger per land

CO2-utslipp totalt per land

  • De landene som står for 2/3 av verdens karbonutslipp, har sagt at de skal jobbe for karbonnøytralitet.   

Les mer på vår temaside om klimaendringene og FN

Hva gjør Norge?

Norge må følge forpliktelsene i Parisavtalen for å nå klimamålet. Målet er å redusere utslipp av klimagass med 50-55% innen 2030 (fra 1993). Norge har også et lovfestet mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, det betyr å redusere klimagassutslippene med 90-95% fra utslippsnivået i 1990.

Å tilpasse seg, og forbygge for klimaendringene er også en del av mål nummer 13. Norges utfordring her er å forebygge, særlig mot mer regn, flom og skred. 

Internasjonalt er Norge del av klimasamarbeidet i Parisavtalen, og har meldt inn sine nasjonale reduksjonsmål. Norge bidrar også i klimafondet med 800 millioner i året. Mål 13 a) er å samle inn globalt 100 milliarder dollar i året for å dekke utviklingslandenes behov for tiltak. 

Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvar for koordineringen av dette målet i Norge

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 13

Hva kan du gjøre?

Spis bærekraftig

Utslipp fra husdyr utgjør om lag 15% av alle klimagasser. Ved å redusere forbruket av kjøtt kan vi redusere dette tallet. Dessuten er et mer plantebasert kosthold mer bærekraftig for helsa di. Du kan og redusere utslippene ved å bare kjøpe det du faktisk kommer til å spise. I dag kaster vi i snitt mellom 20-50% av all mat vi kjøper. 

Tenk klima når du reiser 

Flyturene har doblet seg siden 1990-tallet. Prøv å ta toget i stedet, eller hvorfor ikke utforske destinasjoner i ditt område? Du kan og kompensere for reiseklimaet ditt ved å støtte forskjellige prosjekter rundt om i verden som er bra for klimaet! På FN-nettstedet climateneutralnow.org kan du se hvor stort et økologisk fotavtrykk du lager og lese mer om klimakompensasjon. 

Og om du bare skal korte turer, er det ofte mulig å ta beina fatt eller sykle. Kollektiv trafikk er et bedre alternativ enn bil.  

Stå opp for klimaet! 

Gjør stemmen din hørt for klimaet og prøv å få politikere og andre til å gjøre ting som gir et bedre klima på jorden. Bidra og ved å spre kunnskap om klimaendringene. Dette er avgjørende for at alle skal kunne leve bærekraftig i fremtiden. 

Abonner på nyhetsbrev: