[[suggestion]]
Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 

Delmål til mål 2

2.1)

Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, inkludert spedbarn, tilgang til nok, trygg og sunn... mat hele året

les mer

2.2)

Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene som omhandler veksthemming og avmagrin...g hos barn under fem år, og ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende kvinner og eldre personer

les mer

2.3)

Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusenter, særlig kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blan...t annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning og for sysselsetting utenfor landbruket

les mer

2.4)

Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste metoder som gir økt produktivitet og produks...jon, som bidrar til å opprettholde økosystemene, som styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelse og andre katastrofer, og som gradvis bedrer arealenes og jordas kvalitet

les mer

2.5)

Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter, husdyr og beslektede ville arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdig...e frø- og plantesamlinger nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likeverdig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighet

les mer

2.a)

Blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid øke investeringene i infrastruktur på landsbygda, i forskning og veiledningstjenester innen...for landbruket, i teknologiutvikling og i genbanker for planter og husdyr, med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene

les mer

2.b)

Korrigere og hindre handelsrestriksjoner og vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant annet gjennom en parallell avvikling av alle former for ek...sportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med tilsvarende effekt, i samsvar med mandatet for Doha-runden

les mer

2.c)

Vedta tiltak for å sikre at råvare- og derivatmarkedene for matvarer er velfungerende og legge til rette for rask tilgang til markedsinformasjo...n, blant annet om matreserver, for å begrense ekstreme svingninger i matvareprisene

les mer

Hvordan ligger vi an?

Sult  

Verden er ikke i rute til å nå målet om å utrydde sult innen 2030, tallene går feil vei. 

  • I 2019 led ca 690 millioner mennesker av sult. Dette er 8,9 % av verdens befolkning.
  • Antall mennesker som sulter har gått opp med 10 millioner det siste året, og opp 60 millioner siden 2014.
  • Ca to milliarder mennesker har ikke tilgang til sikker, næringsrik eller nok mat i 2019.

Kilde: UNSDG

Målet har 8 delmål og 13 indikatorer. Blant annet måler om vi klarer å utrydde sult og feilernæring, om vi kan doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket, og om vi kan sikre bærekraftige systemer for matproduksjon.

Hva er sult?

Andel underernærte i verden 

Andel underernærte i ulike land

Prosentandel av befolkningen i et land som lider av underernæring. Den røde linjen er verdens gjennomsnitt.

Krig, ekstremvær og økonomiske nedgangstider er hovedårsakene til at mennesker lider av akutt sult. Sult og feilernærnæring er den største helsetrusselen på verdensbasis - større en AIDS, malaria og tuberkulose til sammen. Mennesker som sulter er mindre produktive og har derfor større utfordringer med å opprettholde levebrødet sitt. De blir også lettere syke og har større problemer med å komme seg etter sykdom. 

Barn er spesielt sårbare for feilernæring. Sult kan føre til at de ikke utvikler seg fysisk og mentalt som de skal. Nesten halvparten av alle barnedødsfall skjer på grunn av feil- og underernæring. 

  • 144 millioner barn under fem år led av veksthemming i 2019 

Matsikkerhet 

Matsikkerhet er å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv. 

Matsikkerhet handler både om hvor mye mat som er tilgjengelig i et samfunn og i hvilken grad mennesker har tilgang til den. En husholdning har matsikkerhet dersom ingen går sultne eller lever i frykt for kronisk sult. 

Matsikkerhet er også en måte å måle en husholdnings evne til å takle fremtidig avbrudd i tilgangen på livsviktige matvare. Tørke, flom, økonomisk ustabilitet eller konflikt kan true matsikkerheten. 

Hva kan vi gjøre?

 Det produseres nok mat til å sørge for at hele verdens befolkning kan leve et sunt og produktivt liv. Problemet er at maten er urettferdig fordelt. For at alle skal få spise seg mette må vi fordele ressursene og ta vare på maten vi produserer på en bedre måte enn i dag. 

Dette kan blant annet gjøres ved å sikre en høy grad av lokal matproduksjon, produsere mer bærekraftig samt utnytte ressursene våre i jordbruk, skog og fiske på en bedre måte.  

  • Naturkatastrofer, konflikter og krig er i dag hovedårsakene til sult og utgjør de største truslene mot matsikkerhet. I en konfliktsituasjon er det mindre tilgang på mat og matjord blir ofte ødelagt. 
  • Hovedvekten av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk som sitt levebrød. Fattigdom og lite avansert teknologi i landbruket gjør at tilgangen på mat er dårlig. 
  • Klimaendringer øker risikoen for sult fordi det blir vanskeligere å dyrke mat. Endringer i nedbør og temperatur fører til at flere mennesker opplever redusert matvaresikkerhet. Ekstremvær som flom og tørke påvirker avlingene. 

Det betyr at løsningen på sultproblemet i stor grad er politiske. Vi får økt mattilgangen dersom vi klarer å stoppe konflikter og bremse klimaendringene. Samtidig må vi investere i teknologi og kunnskap i landbruk i fattige land slik at bøndene kan tilpasse seg klimaendringene og få mest mulig ut av avlingene sine.  

Hva gjør Norge?

I Norge er det usunt kosthold og feilernæring som er den største trusselen. Matsikkerheten er høy, og Norge bidrar også med et frøhvelv på Svalbard der vi lagrer frø til all slags planter fra hele verden 

Det er  Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge. 

Les mer om hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 2

Hva kan du gjøre?

Bidra til å redusere matsvinn

Du kan bidra til å kaste mindre mat ved å planlegge innkjøpene, slik at du ikke kjøper noe du ikke trenger. Se deg heller ikke blind på datomerking. Se, lukt eller smak på mat og drikke som har gått ut på dato før du kaster den. Utgått mat trenger ikke være dårlig!

Abonner på nyhetsbrev: