[[suggestion]]
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Hvordan jobber FAO? 

Organisasjonen samler og deler kunnskap om hvordan jordbruk, skogbruk og fiske kan forbedres og moderniseres, med særlig fokus på utviklingsland.

I tillegg til å være en nøytral møteplass for medlemslandene arbeider FAO med for å samle inn, analysere og spre statistikk og annen informasjon om utviklingen på mat- og ernæringsområdet.

FAO har mye kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon, og de er et viktig bindeledd mellom de som har kunnskap og de som trenger den.

Organisasjonen bistår FNs medlemsland med veiledning for å bedre nasjonal landbruksplanlegging, styrke utviklingen av lover og regelverk, og utvikle nasjonale utviklingsplaner som fremmer distriktsutvikling og bekjemper sult. 

FAO utarbeider også internasjonale konvensjoner, normer og retningslinjer for landbruk, skogbruk og fiske.

FAO jobber aktivt for å bidra til FNs bærekraftsmål, og organisasjonen har en helhetlig tilnærming til mål 2 - utrydde sult.  

Organisasjonen kommer med årlige rapporter knyttet til sine hovedområder:

FAOs historie 

Ideen bak en organisasjon som arbeider for økt kunnskap om matvaresikkerhet og ernæring er eldre enn FN selv. Allerede i 1905 ble det holdt en internasjonal konferanse i Roma. Der ble det Internasjonale Institutt for Landbruk stiftet – forløperen til det som i dag er FAO.

Det første FAO-møtet ble holdt i Quebeq, Canada i 1945. Gjentatte sultkatastrofer, spesielt på 1970-tallet og nå de senere årene viser viktigheten og betydningen av en organisasjon som har kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon. 

Spesielt områder i Afrika lider av lav og dårlig matvareproduksjon. Et eksempel her er Sahel-regionen, som er svært utsatt for sultkatastrofer.

Hvordan er FAO organisert? 

FAO har 194 medlemsland og jobber i mer enn 130 land. Hovedkvarteret til organisasjonen ligger i Roma, Italia. 

Organisasjonen ledes av “conference of member nations”, som møtes annenhvert år. Der gjennomgås arbeidet, videre planlegging og budsjettering for de neste to årene.

Denne konferansen velger også et råd bestående av 49 medlemsland, som sitter i en treårs-periode. Dette rådet fungerer som FAOs utøvende organ. Det finnes også åtte ulike departementer med ulik funksjon og arbeidsområder, blant annet  økonomisk og sosial utvikling, fiskeri og akvakultur, skogbruk og bærekraftig utvikling.

José Graziano da Silva har vært sjef for FAO siden 2012.

Lær mer

Tema: Sult og matsikkerhet

FNs bærekraftsmål

FAOs egne sider

Rapport: Food and agriculture: Driving action across the 2030 Agenda for Sustainable Development