[[suggestion]]
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Hvordan jobber FAO? 

Organisasjonen samler og deler kunnskap om hvordan jordbruk, skogbruk og fiske kan forbedres og moderniseres, med særlig fokus på utviklingsland.

I tillegg til å være en nøytral møteplass for medlemslandene arbeider FAO med for å samle inn, analysere og spre statistikk og annen informasjon om utviklingen på mat- og ernæringsområdet.

FAO har mye kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon, de er et viktig bindeledd mellom de som har kunnskap og de som trenger kunnskap.

Organisasjonen bistår FNs medlemsland med veiledning for å bedre nasjonal landbruksplanlegging, styrke utviklingen av lover og regelverk, og utvikle nasjonale utviklingsplaner som fremmer distriktsutvikling og bekjemper sult. 

FAO utarbeider også internasjonale konvensjoner, normer og retningslinjer for landbruk, skogbruk og fiske.

FAO har årlige rapporter over sine hovedområder:

FAOs historie 

Ideen bak en organisasjon som arbeider for økt kunnskap om matvaresikkerhet og ernæring er eldre enn FN selv. Allerede i 1905 ble det holdt en internasjonal konferanse i Roma. Der ble det Internasjonale Institutt for Landbruk stiftet – forløperen til det som senere skulle bli FAO.

Det første møtet for FAO var i Quebeq i 1945. Gjentatte sultkatastrofer, spesielt på 1970-tallet og nå de senere årene viser viktigheten og betydningen av en organisasjon som har kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon. 

Spesielt områder i Afrika lider av lav og dårlig matvareproduksjon. Et eksempel her er Sahel-regionen, som er svært utsatt for sultkatastrofer.

Hvordan er FAO organisert? 

FAO har 191 medlemsland, i tillegg til den Europeiske Union (EU). Hovedkvarteret til FAO ligger i Roma. 

Organisasjonen ledes av “conference of member nations” som møtes annenhvert år. Der gjennomgås arbeidet, videre planlegging og budsjettering, og arbeid for de neste to årene.

Denne konferansen velger også et Råd bestående av 49 medlemsland, som sitter i en treårs-periode. Dette rådet fungerer som FAOs utøvende organ. Det finnes også åtte ulike departementer med ulik funksjon og arbeidsområde, bl. a kontor for økonomisk og sosial utvikling, fiskeri og akvakultur, skogbruk og bærekraftig utvikling.

Lær mer

Temaside om sult og matsikkerhet

Les om FNs bærekraftsmål 2: utrydde sult

FAOs egne sider