[[suggestion]]
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.

Delmål til mål 16

16.1)

Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden

les mer

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn

les mer

16.3)

Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle

les mer

16.4)

Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler og bekjempe alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former

les mer

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

les mer

16.7)

Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer

les mer

16.8)

Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring

les mer

16.9)

Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, blant annet gjennom fødselsregistrering

les mer

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

les mer

16.a)

Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

les mer

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre har utviklingen innenfor dette bærekraftsmålet ikke gått i riktig retning. 82 millioner av mennesker levde i 2020 som flyktninger, det er et antall som er det høyeste FN noen gang har registrert.

Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet. 

Hvordan ligger verden an?

Verden er fortsatt langt unna å oppnå målet om fredfulle, rettferdige og inkluderende samfunn. Flere hundre millioner mennesker lever i sårbare og konfliktpregede land. 

Ved slutten av 2020 hadde ca. 1 prosent av verdens befolking (over 82 millioner mennesker) blitt fordrevet fra sine hjem, på grunn av forfølgelse, konflikt eller vold. 

Koronapandemien har forsterket både ulikheten og diskrimineringen, og rammer de mest sårbare gruppene hardest. 

En bærekraftig utvikling i kjølvannet av denne krisen må baseres på fred, stabilitet og respekt for menneskerettigheter.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

 

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?  

Norge har lenge hatt et levedyktig demokrati med relativt små forskjeller. Det norske samfunnet kjennetegnes av høy grad av tillit, gode velferdsordninger, og et velorganisert arbeidsliv.     

Sivilsamfunnet består av et mangfold av organisasjoner. Det er generelt god dialog og godt samarbeid mellom myndighetene og sivilsamfunnet.  

Hva gjør Norge ikke så bra?  

Norge er skyldig i menneskerettighetsbrudd. For eksempel konkluderte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2019 at Barnevernet brøt FNs barnekonvensjon

Ellers har Norge: 

  • en utfordring i å forbygge diskriminering, og å redusere hatefulle ytringer og rasisme.
  • verken en klar definisjon på statsløshet i lovverket, eller en prosedyre som gir statsløse permanent oppholdt i Norge. Dette er et brudd på FNs konvensjon om begrensning av statsløshet.
  • utfordringer knyttet til internasjonal organisert kriminalitet. I 2018 var rundt 9000 mennesker ofre for menneskehandel, boende i Norge under slavelignende forhold. 
  • opplevd en økning av vold mot kvinner og barn, spesielt under koronapandemien.

Norske banker er ofte mål for hvitvasking og ulovlige pengetransaksjoner, og politiet har pekt ut skatteunndragelse som ett av de største truslene mot velferdsstaten.  

Norges rykte som fredsnasjon er under press på grunn av landets våpenproduksjon, og vår deltakelse i militære operasjoner i utlandet, slik som i Libya i 2011. Inntekter fra norsk våpenindustri økte med nesten 50 prosent fra 2019 til 2020.

Hva gjør Norge internasjonalt? 

Norge er opptatt av å bidra til demokrati og menneskerettigheter i andre land, spesielt kvinners rettigheter og deltakelse i samfunnet. 

Norge er også opptatt av å få på plass internasjonale mekanismer for å forebygge og bekjempe skatteunndragelse, korrupsjon og ulovlige pengetransaksjoner.   

Norge er en pådriver for å styrke kvinners rolle innen fred og konfliktløsning internasjonalt. I perioden 2021-2022 gjør Norge dette som medlem i FNs sikkerhetsråd.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021) 

Hva kan du gjøre?

Hev stemmen din  

Si ifra dersom du ser noen som helst form for diskriminering. Å endre holdninger i samfunnet er viktig for å bli kvitt rasisme, dårlig behandling av kvinner og diskriminering generelt. Alle er like mye verdt uansett kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, kulturell og sosial bakgrunn eller fysiske evner.

Sørg for at skolen din er inkluderende  

Hvordan ser det ut på skolen din? Er det et miljø som inkluderer og behandler alle rettferdig? Vær i så fall oppmerksom på hvorfor det er så viktig å fortsette å jobbe med å inkludere. Hvis ikke, snakk om utfordringene og hva dere kan gjøre for å forbedre det. 

Sørg for at arbeidsplassen din tar samfunnsansvar  

Oppmuntre arbeidsplassen din til å ta samfunnsansvar og jobbe med sivilsamfunnet og lokale initiativer for å oppnå globale mål. 

Bruk stemmeretten din og engasjer deg  

Sett deg inn i politikk og finn ut hvilke saker som er viktigst for deg. Demokratiet gjør det mulig for oss å påvirke hvilke ledere vi vil at skal styre landet og lokalsamfunnet vårt. Stem ved skole- og stortingsvalg. Du kan og engasjere deg ved å melde deg inn i et politisk parti eller en organisasjon. 

Reflekter   

Tenk på hvordan du vil være som person – Hvordan vil jeg bli behandlet? Hva kan jeg gjøre for at de rundt meg skal få det bedre, føle seg sett og inkludert? Hvilke verdier er viktig for meg?

Vær nysgjerrig og åpen  

Vær nysgjerrig og åpen overfor folk fra andre kulturer, aldersgrupper og folk som tenker og tror på andre ting enn deg selv. Ta initiativ til en lunsj, grillselskap, eller et annet arrangement der du inviterer ulike mennesker til å bli kjent og ha det hyggelig sammen. 

Abonner på nyhetsbrev: