[[suggestion]]
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. 

Delmål til mål 16

16.1)

Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden

les mer

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn

les mer

16.3)

Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle

les mer

16.4)

Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler og bekjempe alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former

les mer

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

les mer

16.7)

Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer

les mer

16.8)

Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring

les mer

16.9)

Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, blant annet gjennom fødselsregistrering

les mer

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

les mer

16.a)

Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

les mer

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre har utviklingen innenfor dette bærekraftsmålet gått i feil retning. I 2022 ble det for første gang registrert mer enn 100 millioner flyktninger og fordrevne, blant annet på grunn av krigen i Ukraina og andre dødelige konflikter.

Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet. 

Hvordan ligger verden an?

Verden er fortsatt langt unna å oppnå målet om fredfulle, rettferdige og inkluderende samfunn. Flere hundre millioner mennesker lever i sårbare og konfliktpregede land. 

I 2022 økte antallet sivile tap med over 50 prosent, mye på grunn av krigen i Ukraina.  

Ved utgangen av 2022 ble 108,4 millioner mennesker tvangsflyttet på verdensbasis – en økning på 19 millioner sammenlignet med utgangen av 2021 og to og en halv ganger så mange som for et tiår siden. 

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2023)

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?  

Norge har lenge hatt et levedyktig demokrati med relativt små forskjeller. Det norske samfunnet kjennetegnes av høy grad av tillit, gode velferdsordninger, og et velorganisert arbeidsliv.     

Sivilsamfunnet består av et mangfold av organisasjoner. Det er generelt god dialog og godt samarbeid mellom myndighetene og sivilsamfunnet.  

Det er få drap i Norge sammenlignet med andre land. I 2022 ble 30 personer drept i Norge.

Kilde: SSB

Hva gjør Norge ikke så bra?  

Norge har utfordringer med å forbygge diskriminering og redusere hatefulle ytringer og rasisme. 8 prosent av nordmenn følte seg diskriminert eller trakassert i løpet av 2019.

Vi har verken en klar definisjon på statsløshet i lovverket, eller en prosedyre som gir statsløse permanent opphold i Norge. Dette er et brudd på FNs konvensjon om begrensning av statsløshet

Norske banker er ofte mål for hvitvasking og ulovlige pengetransaksjoner, og politiet har pekt ut skatteunndragelse som en av de største truslene mot velferdsstaten.   

Norges rykte som fredsnasjon er under press på grunn av landets våpenproduksjon. Inntekter fra norsk våpenindustri var rekordhøy med 4,6 milliarder kroner i 2022, hvorav 1,8 milliarder kom fra eksport av bomber, granater m.m. På grunn av våpeneksporten, mener The Sustainable Development Report at Norge ikke har nådd mål 16.

Kilde: SSB

Hva gjør Norge internasjonalt? 

Norge er opptatt av å bidra til demokrati og menneskerettigheter i andre land, spesielt kvinners rettigheter og deltakelse i samfunnet. 

Norge er også opptatt av å få på plass internasjonale mekanismer for å forebygge og bekjempe skatteunndragelse, korrupsjon og ulovlige pengetransaksjoner.   

Norge er en pådriver for å styrke kvinners rolle innen fred og konfliktløsning internasjonalt. Da Norge hadde plass i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-2022 var dette et prioritert område.

Kilde: Norges rolle som medlem i Sikkerhetsrådet

Hva kan du gjøre?

Hev stemmen din  

Si ifra dersom du ser noen som helst form for diskriminering. Å endre holdninger i samfunnet er viktig for å bli kvitt rasisme, dårlig behandling av kvinner og diskriminering generelt. Alle er like mye verdt uansett kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, kulturell og sosial bakgrunn eller funksjonsevne.

Sørg for at skolen din er inkluderende  

Hvordan ser det ut på skolen din? Er det et miljø som inkluderer og behandler alle rettferdig? Vær oppmerksom på hvorfor det er så viktig å fortsette å jobbe med å inkludere.  

Sørg for at arbeidsplassen din tar samfunnsansvar  

Oppmuntre arbeidsplassen din til å ta samfunnsansvar og jobbe med sivilsamfunnet og lokale initiativer for å oppnå globale mål.  Vær en pådriver for at arbeidsplassen bruker «etiske» produkter, der sosiale forhold, klima og miljø er ivaretatt i produksjonen.

Bruk stemmeretten din og engasjer deg  

Sett deg inn i politikk og finn ut hvilke saker som er viktigst for deg. Demokratiet gjør det mulig for oss å påvirke hvilke ledere vi vil at skal styre landet og lokalsamfunnet vårt. Stem ved skole-, lokal-, fylkestings- og stortingsvalg. Du kan også engasjere deg ved å melde deg inn i et politisk parti eller en organisasjon. 

Abonner på nyhetsbrev: