[[suggestion]]
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Delmål til mål 16

16.1)

Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn

16.3)

Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for alle

16.4)

Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere st...jålne eiendeler og bekjempe alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

16.7)

Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer

16.8)

Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring

16.9)

Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, blant annet gjennom fødselsregistrering

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

16.a)

Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivå...er, særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

Abonner på nyhetsbrev: