[[suggestion]]
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremje fredelege og inkluderande samfunn for å sikre berekraftig utvikling, sørgje for tilgang til rettsvern for alle og byggje velfungerande, ansvarlege og inkluderande institusjonar på alle nivå

16.1)

 Vesentleg redusere vald i alle former og dødstal som skriv seg frå vald, i heile verda

les mer

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vald og tortur mot barn

les mer

16.3)

Fremje rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likskap for lova, rettstryggleik og rettsvern for alle

les mer

16.4)

Innan 2030 oppnå ein vesentleg reduksjon av ulovlege finans- og våpenstraumar, gjere det enklare å spore opp og returnere stolne eigedelar og motarbeide alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Vesentleg redusere korrupsjon og bestikkingar i alle former

les mer

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlege og opne institusjonar på alle nivå

les mer

16.7)

Sikre lydhøyre, inkluderande, deltakingsbaserte og representative avgjerdsprosessar på alle nivå

les mer

16.8)

Utvide og styrkje deltakinga frå utviklingslanda i institusjonar for global styring

les mer

16.9)

Innan 2030 sikre juridisk identitet for alle, mellom anna gjennom fødselsregistrering

les mer

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og verne grunnleggjande fridommar, i samsvar med nasjonal lovgjeving og internasjonale avtalar

les mer

16.a)

Styrkje relevante nasjonale institusjonar, mellom anna gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å byggje kapasitet på alle nivå, særleg i utviklingsland, for å førebyggje vald og motarbeide terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremje og handheve ikkje-diskriminerande lover og politikk for berekraftig utvikling

les mer

Abonner på nyhetsbrev: