[[suggestion]]
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremje fredelege og inkluderande samfunn for å sikre berekraftig utvikling, sørgje for tilgang til rettsvern for alle og byggje velfungerande, ansvarlege og inkluderande institusjonar på alle nivå

Å sikre internasjonal fred og sikkerheit har alltid vore FNs hovudoppgåve. Mål 16 handlar om å skape fredelege og inkluderande samfunn.

16.1)

 Vesentleg redusere vald i alle former og dødstal som skriv seg frå vald, i heile verda

les mer

16.2)

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vald og tortur mot barn

les mer

16.3)

Fremje rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likskap for lova, rettstryggleik og rettsvern for alle

les mer

16.4)

Innan 2030 oppnå ein vesentleg reduksjon av ulovlege finans- og våpenstraumar, gjere det enklare å spore opp og returnere stolne eigedelar og motarbeide alle former for organisert kriminalitet

les mer

16.5)

Vesentleg redusere korrupsjon og bestikkingar i alle former

les mer

16.6)

Utvikle effektive, ansvarlege og opne institusjonar på alle nivå

les mer

16.7)

Sikre lydhøyre, inkluderande, deltakingsbaserte og representative avgjerdsprosessar på alle nivå

les mer

16.8)

Utvide og styrkje deltakinga frå utviklingslanda i institusjonar for global styring

les mer

16.9)

Innan 2030 sikre juridisk identitet for alle, mellom anna gjennom fødselsregistrering

les mer

16.10)

Sikre allmenn tilgang til informasjon og verne grunnleggjande fridommar, i samsvar med nasjonal lovgjeving og internasjonale avtalar

les mer

16.a)

Styrkje relevante nasjonale institusjonar, mellom anna gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å byggje kapasitet på alle nivå, særleg i utviklingsland, for å førebyggje vald og motarbeide terrorisme og kriminalitet

les mer

16.b)

Fremje og handheve ikkje-diskriminerande lover og politikk for berekraftig utvikling

les mer

Fred er ein føresetnad for å skape berekraftig utvikling. Dessverre har utviklinga innanfor dette berekraftsmålet ikkje gått i riktig retning. 82 millionar menneske levde i 2020 som flyktningar, det er eit antall som er det høgste FN nokon gong har registrert.

Under konfliktar mistar mange tilgang til offentlege tenester. I tillegg er det vanskeleg å drive sterke statlege institusjonar under ein konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i eit land fungerer dårlig, får det følgjer for menneska si rettstryggleik.

Korleis ligg verda an?

Verda er framleis langt unna å oppnå målet om fredfulle, rettferdige og inkluderande samfunn. Fleire hundre millionar menneske lever i sårbare og konfliktprega land.

Ved slutten av 2020 hadde ca. 1 prosent av verda si befolkning (over 82 millionar menneske) blitt fordrivne frå sine heimar, på grunn av forfølging, konflikt eller vald.

Koronapandemien har forsterka både ulikskapen og diskrimineringa, og rammar dei mest sårbare gruppene hardast.

Ei berekraftig utvikling i kjølvatnet av denne krisa, må vere basert på fred, stabilitet og respekt for menneskerettar.

Kjelde: FNs berekraftsmålsrapport (2021)

Kva gjer Norge?

Kva gjer Norge bra?

Norge har lenge hatt eit levedyktig demokrati med relativt små forskjellar. Det norske samfunnet er kjenneteikna av høg grad av tillit, gode velferdsordningar og eit velorganisert arbeidsliv.

Sivilsamfunnet består av et mangfald av organisasjonar. Det er generelt god dialog og godt samarbeid mellom myndigheitene og sivilsamfunnet.  

Kva gjer Norge ikkje så bra?

Norge er skyldig i brot på menneskerettane. For eksempel konkluderte Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i 2019 at Barnevernet braut FNs barnekonvensjon

Elles har Norge: 

  • ei utfordring i å førebygge diskriminering, og redusere hatefulle ytringar og rasisme.
  • verken ein klar definisjon på statslause i lovverket, eller ein prosedyre som gjer statslause permanent opphald i Norge. Dette er et brot på FNs konvensjon om begrensning av statsløshet.
  • utfordringar knytta til internasjonal organisert kriminalitet. I 2018 var rundt 9000 menneske ofre for menneskehandel, buande i Norge under slaveliknande forhold. 
  • opplevd ai auke i vald mot kvinner og barn, spesielt under koronapandemien.

Norske bankar er ofte mål for kvitvasking og ulovlege pengetransaksjonar, og politiet har peika ut skatteunndraging som ein av dei største trugslane mot velferdsstaten.  

Norge sitt rykte som fredsnasjon er under press på grunn av landets våpenproduksjon, og vår deltaking i militære operasjonar i utlandet, slik som i Libya i 2011. Inntekter fra norsk våpenindustri auka med nesten 50 prosent fra 2019 til 2020.

Kva gjer Norge internasjonalt?

Norge er opptatt av å bidra til demokrati og menneskerettar i andre land, spesielt kvinners rettar og deltaking i samfunnet. 

Norge er og opptatt av å få på plass internasjonale mekanismar for å førebygge og kjempe mot skatteunndraging, korrupsjon og ulovlege pengetransaksjonar.   

Norge er ein pådrivar for å styrkje kvinner si rolle innan fred og konfliktløysning internasjonalt. I perioden 2021-2022 gjorde Norge dette som medlem i FNs sikkerhetsråd.

Kjelde: Norges statusrapport om berekraftsmåla (2021) 

Kva kan du gjere?

Hev stemma di

Sei frå dersom du ser nokon som helst form for diskriminering. Å endre haldningar i samfunnet er viktig for å bli kvitt rasisme, dårleg behandling av kvinner og diskriminering generelt. Alle er like mykje verdt uansett kjønn, etnistitet, hudfarge, legning, kulturell og sosial bakgrunn eller fysiske evner.

Sørg for at skulen din er inkluderande 

Korleis ser det ut på skulen din? Er det eit miljø som inkluderer og behandlar alle rettferdig? Ver i så fall oppmerksam på kvifor det er så viktig å halde fram å jobbe med inkludering. Viss ikkje, snakk om utfordringane og kva de kan gjere for å betre det. 

Sørg for at arbeidsplassen din tar samfunnsansvar  

Oppmuntre arbeidsplassen din til å ta samfunnsansvar og jobbe med sivilsamfunnet og lokale initiativer for å oppnå globale mål. 

Bruk røysteretten din og engasjer deg  

Sett deg inn i politikk og finn ut kva saker som er viktigast for deg. Demokratiet gjer det mogleg for oss å påverke kva leiarar vi vil at skal styre landet og lokalsamfunnet vårt. Røyst ved skule- og stortingsval. Du kan og engasjere deg ved å melde deg inn i eit politisk parti eller ein organisasjon.

Reflekter   

Tenk på korleis du vil vere som person. – Korleis vil eg bli behandla? Kva kan eg gjere for at dei rundt meg skal få det betre, føle seg sett og inkludert? Kva verdiar er viktige for meg?

Ver open og nysgjerrig 

Ver open og nysgjerrig overfor folk frå andre kulturar, aldersgrupper og folk som tenkjer og trur på andre ting enn deg sjølv. Ta initiativ til ein lunsj, grillselskap eller eit anna arrangement der du inviterer ulike menneske til å bli kjent og ha det hyggeleg saman.

Abonner på nyhetsbrev: