[[suggestion]]
Singapore

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Singapore

Etniske grupper

Kinesisk 74.2%, malaysisk 13.3%, indisk 9.2%, andre 3.3% (2013)

Språk

Mandarin (offisielt) 36.3%, engelsk (offisielt) 29.8%, malaysisk (offisielt) 11.9%, Hokkien 8.1%, Tamil (offisielt) 4.4%, standard kantonesisk 4.1%,teochew 3.2%, andre kinesiske dialekter 1.1%, andre 1.1% (2010)

Religion

Buddhister 33.9%, muslimer 14.3%, taoister 11.3%, katolikker 7.1%, hinduister 5.2%, andre kristne 11%, annet 0.7%, ingen 16.4% (2010)

Styreform

Republikk

Areal

716 km2

Myntenhet

Singaporske dollar

BNI pr innbygger

87 833 PPP$

Nasjonaldag

9. august

Andre landsider

Geografi

Singapore består av en hovedøy og 62 mindre øyer, og det meste av landet ligger lavere enn 15 meter over havet. Større deler av kysten er formet av landutfyllinger, havneanlegg og sumpdreneringer. Klimaet er fuktig tropisk og nesten uten årstidsvariasjoner med en gjennomsnittstemperatur på 27 °C og gjennomsnittlig luftfuktigheten på 84%. Tropisk regnskog er bevart i noen naturreservater. På enkelte steder langs kysten er det mangroveskog, resten av den opprinnelige vegetasjonen erstattet av eng- og buskvegetasjon. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i stor grad begrenset til naturreservatene og sumpskogen Nee Soon. Av de rundt 85 registrerte pattedyrartene er gnagere og flaggermus vanligst.

Miljøproblemer i Singapore er forurensing fra industrien, begrenset tilgang på ferskvann, problemer med søppelhåndtering på grunn av lite tilgjengelig land, samt problemer med røyk fra skogbranner i Indonesia.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Singapore ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Singapore var en betydelig malayisk havneby i eldre tid, men gikk til grunne på 1300-tallet. Byen ble bygget opp igjen som britisk i 1819. I 1826 ble den sammen med Penang og Malakka innlemmet i den nydannede kolonien Straits Settlements. Singapore var frihavn, og ble snart den dominerende handels- og havnebyen i Sørøst-Asia. Folketallet vokste raskt og kineserne ble tidlig den dominerende folkegruppen. Fra 1920-årene ble Singapore utbygd til en sterkt befestet marinebase.

Japanerne erobret øya februar 1942, og Straits Settlement ble oppløst. Singapore ble i 1946 en britisk kronkoloni, som i 1959 fikk indre selvstyre med et valgt parlament. Singapore gikk i 1963 inn i Malaysia-føderasjonen. Motsetningene mellom det den gang radikale og kinesisk-dominerte Singapore og det mer konservative, malaypregede Malaysia førte til at Singapore gikk ut av føderasjonen i 1965 og ble selvstendig republikk.

Samfunn og politikk

Det opprinnelig venstreradikale People's Action Party (PAP) har sittet med makten siden frigjøringen og har hadde alle plasser i parlamentet helt til 1981, da fikk opposisjonen innvalgt én representant. Siden den gang får opposisjonen rundt 30 % av stemmene, men får likevel ikke særlig politisk makt. Singapore er en autoritær stat med streng kontroll av mediene og internett. Det ble lovet oppmykning og etter grunnlovsendring i 1993 ble presidenten for første gang valgt direkte, men presidentens makt er likevel veldig begrenset.

Singapore har ry for å være pent og velordnet, og hvis man forsøpler risikerer man høye bøter. Narkotikalovene er blant verdens strengeste og smugling av mer enn 15 gram heroin kan gi dødsstraff. Også de siste årene er utlendinger blitt henrettet for å ha vært i besittelse av narkotika.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn møtestasjoen for handelen mellom nabolandene. Etter selvstendigheten ble det satset på industrialisering og utenlandske investeringer, og dette førte til sterk økonomisk vekst. Øystaten er blitt et internasjonalt bank- og finanssentrum, og et stort antall multinasjonale selskaper har etablert seg der. Fra 1996 ble Singapore ikke lenger betraktet som et utviklingsland og siden begynnelsen av 1990-årene har det vært satset på utvikling av servicenæringene (handel, finans, samferdsel og turisme). Landet regnes i dag som det ledende finanssenteret i Sørøst-Asia.  Singapore har de senere årene møtt skjerpet konkurranse med å satse på bio- og nanoteknologi, samt farmasøytisk industri. Lovverket er svært liberalt når det gjelder forskning på blant annet stamceller og kloning. Singapore har evnet å reise seg raskt etter finanskriser og andre internasjonale nedgangstider.  Etter finanskrisen som rammet Asia hardt i 2009 var Singapore tilbake med nesten 15 % vekst i 2010.

Singapore er nummer 9 av 187 på FNs indeks over menneskelig utvikling (2014).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Singapore på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  16 660 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  3,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  4,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,3
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  3
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  47
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  97,0
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,5
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  34,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,00
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  100
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  57 714
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  25
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  2,05
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  719
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,4
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 791 901
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,068
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,932
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  108
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,382
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  10,31
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  70,47
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,25
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,985
  Skala
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  10,21
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  85
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  6,26
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  30,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent