[[suggestion]]
Sør-Sudan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Juba

Etniske grupper

Dinka 35,8%, Nuer 15,6%, Shilluk, Azande, Bari, Kakwa, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Acholi, Baka, Fertit (2011)

Språk

engelsk (offisielt), arabisk (inkludert juba og sudanske varianter), regionale språk inkludert dinka, nuer, bari, zande, shilluk

Religion

Animister, kristne

Innbyggertall

12 919 053 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

644 330 km2

Myntenhet

Sørsudansk pund

Nasjonaldag

9. juli

Andre landsider

Geografi

Sør-Sudan er en innlandsstat med variert natur. Terrenget stiger fra lave sletter i nord til åser og fjell i sør. Mot grensen til Uganda i sør når de høyeste fjelltoppene over 3000 m.o.h. Flere elver renner fra sør mot nord i landet, og danner et av verdens største våtmarksområder. Derfra renner vannet videre nordover inn i Sudan, som en del av den hvite Nilen. Fjellkjedene på grensen til Uganda har tropisk klima, tette skogområder og rikt dyreliv. Klimaet i lavlandet er varmere enn i fjellene, og har mindre nedbør.

Overhogst i landet har ført til utbredt jorderosjon, og til at landets rike artsmangfold er truet. Oljesøl i forbindelse med oljeboring har har ført til forurensing av landets store våtmarksområder. I tillegg har mellom annet dårlig rensing av kloakk ført til spredning av sykdommer og bakterier i elver og drikkevann. Mangel på rent drikkevann er et stort problem i hele landet. Omlag 15 prosent av Sør-Sudan er vernede naturreservater, dette inkluderer de store våtmarksområdene.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Sudan ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Lite er kjent om Sør-Sudans eldre historie. Landets ufremkommelige natur, med store sump- og våtmarksområder fungerte som en naturlig barriere mot invaderende makter, og man antar at de lokale folkegruppene levde i oppdelte samfunn. Rundt 1700-tallet drev arabiske styrker en omfattende slavehandel med den afrikanske befolkningen i Sør-Sudan. Slavehandelen førte til stor mistro mellom den afrikanske befolkningen og de invaderende arabiske styrkene. Mistroen mot de arabiske og muslimske invasjonene tiltok utover 1800-tallet, da egyptiske styrker (med støtte fra Storbritannia) begynte å kolonisere områder i Sør-Sudan.

På 1950-tallet, da det samlede Sudan oppnådde selvstendighet fra den britisk-egyptiske kolonimakten, var det stor frykt og misnøye i Sør-Sudan over at det samlede Sudan skulle bli styrt av en muslimsk og arabisk regjering i Khartoum (i Nord-Sudan). Mistroen, og de kulturelle, religiøse og etniske forskjellene mellom befolkningen i nord og sør førte til borgerkrig i 1955. Med unntak av korte avbrekk, varte denne borgerkrigen frem til 2005. Etter en folkeavstemning i 2011 oppnådde Sør-Sudan selvstendighet fra Sudan. Siden frigjøringen har Sør-Sudan vært preget av borgerkrig, etnisk konflikt og utbredt hungersnød som best kan bli beskrevet som en humanitær katastrofe.

Du kan lese mer om borgerkrigen i Sør-Sudan her

Samfunn og politikk

Sør-Sudan er en republikk med et sterkt presidentstyre. Presidenten er stats- og regjeringssjef, og militærets øverste leder. Presidenten har makt til å erklære krig, utlyse dødsdommer eller benåde fanger. Landet har også et parlament bestående av en kongress og et senat som representerer de ulike delstatene. Demokratiet i landet er ustabilt og korrupsjon er utbredt.

Sør-Sudans politikk har siden selvstendigheten vært preget av forholdet mellom landets mer enn 60 forskjellige etniske grupper. Da presidenten i 2013 sparket visepresidenten, som tilhørte en annen etnisk gruppe, blusset gamle etniske konflikter opp og landet er nå preget av borgerkrig. Landets allerede utbredte fattigdom og manglende infrastruktur har gjort borgerkrigen til en av verdens verste humanitære katastrofer. Rundt en tredjedel av befolkningen er på flukt, over halvparten av landets innbyggere har et akutt behov for livsnødvendig hjelp, og flere hundre tusen mennesker har blitt drept.

Kvinner og barn er spesielt utsatt i borgerkrigen. Voldtekter har blitt brukt som en del av krigføringen, og mange har blitt tvunget ut i prostitusjon. Kjønnslemlestelse av kvinner er utbredt, og tvangsekteskap forekommer ofte. Mange barn har også blitt seksuelt misbrukt og rekruttert som barnesoldater.

Økonomi og handel

Før uavhengigheten sto Sør-Sudan for 3/4 av Sudans oljeproduksjon. Oljen ble eksportert via rør gjennom Sudan, og inntektene ble fordelt 50/50 mellom nord og sør. Etter selvstendigheten mente Sør-Sudan at de burde fått mer av oljeinntektene. De er imidlertid avhengige av å eksportere oljen gjennom Sudan, og derfor er den politiske situasjonen mellom landene avgjørende for økonomien. I 2012 førte uenighet om oljetransportkostnadene gjennom Sudan til at Sør-Sudan stanset hele oljeproduksjonen, landets viktigste inntektskilde. Dette resulterte i en raskt økende inflasjon.

Sør-Sudan mangler infrastruktur, noe som bremser den økonomiske utviklingen. Landets økonomi er idag basert på olje og bistand, hovedsakelig fra USA, Storbritannia, Nederland og Norge. Mange lever som nomader som kombinerer kvegdrift og landbruk. Det finnes knapt en servicesektor og ingen industri. Landet er avhengig av matimport fra nabolandene. Det er dyrt å transportere maten inn i landet på dårlige veier, og derfor er også matprisene høye. Dette, i kombinasjon med fattigdom og borgerkrigen har ført til utbredt hungersnød. Store deler av befolkningen er helt avhengige av nødhjelp for å overleve.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sør-Sudan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 183 170 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  42,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,581
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  50,60
  prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,247
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  17,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  95,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 496
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,93
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  465
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,508
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  35,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  5
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  13
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  45,65
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  113,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  15 415
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,0
  Prosent av BNP
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  22,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  31,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  96
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  141,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  1 150
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  40
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  65
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  146
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  36,7
  Prosent
  Alfabetisme
  26,8
  Prosent
  Antall år i skole
  4
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  32,1
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  49,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,46
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  29
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  40
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  9,0
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 904 114 903
  US Dollar
  BNP per innbygger
  237
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,52
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  8,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  15
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  130
  Personer
  Befolkningstall
  12 919 053
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 446 371
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  285 307
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,388
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  1 899 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  2,85
  Skala: 1-10 (der 10 er best)