[[suggestion]]
Bangladesh
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dhaka

Etniske grupper

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk

Bengali 98,8%, andre 1,2% (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, hinduer 10 %, andre 0,9% (2013)

Innbyggertall

166 368 149 (2018)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

148 460 Km2

Myntenhet

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger

3 580 PPP$

Nasjonaldag

26. mars

Andre landsider

Geografi

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av lavland og deltaområder rundt elevene Brahmaputra og Ganges. 90 prosent av landet ligger under 10 meter over havet. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren.

På grunn av sin lave geografi er Bangladesh spesielt utsatt for flom, noe som de siste tiårene har skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i de nærliggende landene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av rundt 140 000 mennesker. Til tross for at landet har mye vann, mangler over halvparten av befolkningen tilgang på rent drikkevann. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men forekomsten av arsenikkholdige bergarter i landet gjør at brønnvann også ofte er helseskadelig.  

Historie

Området Bangladesh ligger i, Bengal, som utgjør området innerst i Bengalbukta øst for India, har blitt styrt av buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske herskere de siste 3000 årene.

I 1858 ble Bengal en britisk koloni som en del av India. I 1947 da India oppnådde uavhengighet fra Storbritannia ble hele kolonien delt inn i to selvstendige stater: India og Pakistan. Den østlige delen av Bengal ble da en del av Pakistan og het Østpakistan. Østpakistan fikk Indisk hjelp til å bryte med Pakistan i 1971, og dannet i stedet den selvstendige staten Bangladesh. Mellom 8 og 10 millioner mennesker flyktet til India under krigen som oppsto ved løsrivelsen.

De kaotiske årene etter løsrivelsen var preget av konflikt, flere militærkupp og attentat på presidenter. Siden 1991 har to rivaliserende politiske partier, begge styrt av kvinnelige politikere, byttet på å styre landet.

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet utnevner en president hvert femte år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang og har i hovedsak en seremoniell rolle. Presidentens viktigste rolle er å utpeke en statsminister som sammen med sin selvvalgte regjering har den formelle makten i landet.

Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Awamiforbundet (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden landet oppnådde uavhengighet har militæret hatt stor innflytelse over politikken.

Manglende sikkerhet gjør hverdagen utrygg for den fattige bengalske befolkningen. Politiet og rettsvesenet har liten tillit blant befolkningen ettersom menneskerettighetsbrudd og korrupsjon forekommer relativt ofte. Innskrenket ytringsfrihet fører til at politisk opposisjon mot den regjerende eliten kan være farlig.

Siden 2017 har over 720 000 Rohingyaer fra Myanmar flyktet til Bangladesh etter å ha blitt forfulgt av militæret i Myanmar.

Menneskelig utvikling

12

133 av 186

Bangladesh er nummer 133 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Bangladesh har opplevd sterk økonomisk utvikling siden 1990-tallet. Likevel er landet fortsatt svært fattig og over en tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. En stor andel av befolkningen arbeider med jordbruk, men jordbruksområdene er i stor grad eid og kontrollert av noen få rike personer. De ødeleggende flommene de siste tiårene har ført til at mange småbønder må selge jorden sin for å overleve. Dette har ført til at den ulike fordelingen i eierandeler mellom bøndene og de store jordeierne har blitt forsterket.

Jute (et trefiber brukt til tekstilproduksjon) og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler. Fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet har imidlertid ført til stadig lavere inntekter fra disse næringene. De siste årene har klesproduksjon vært drivkraften bak den økonomiske veksten. Like fullt hemmer korrupsjon, energimangel og dårlig infrastruktur den økonomiske utviklingen, og landet er fortsatt avhengig av internasjonal bistand.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Bangladesh på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

164 689 383

mennesker i Bangladesh

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8

1,9

barn per kvinne i Bangladesh

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

31

barn dør per 1000 levendefødte i Bangladesh

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

1

3 580

BNP per innbygger i PPP-dollar i Bangladesh

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

av 10 personer er underernærte i Bangladesh

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

4

0,47

tonn CO2-utslipp per person i Bangladesh

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bangladesh

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Bangladesh

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Bangladesh

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Bangladesh

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,536

GII-indeksen i Bangladesh

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Bangladesh

Abonner på nyhetsbrev: