[[suggestion]]
Bhutan
 
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Thimphu

Etniske grupper

Bhutanere 50%, etniske nepalesere 35% (inkluderer Lhotsampaene), innfødte eller nomadiske stammer 15%

Språk

Sharkopcha 28%, dzongkha (offisiell) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26% (2005)

Religion

Lamaistisk- buddhisme 75,3%, indisk- og nepalsk-inspirert hinduisme 22,1%, andre 2,6% (2005)

Innbyggertall

808 000 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

38 394 Km2

Myntenhet

Ngultrum

BNI pr innbygger

8 901 PPP$

Nasjonaldag

17. desember

Andre landsider

Geografi

Bhutan er et lite kongerike, som ligger midt i Himalaya, inneklemt mellom India og Kina.  I sør finnes det gressletter, der størstedelen av befolkningen bor. Lengst nord i landet er det høye fjell som strekker seg mer enn 7000 meter over havet.

Klimaet i landet varierer avhengig av hvilken høyde man befinner seg på. Jo høyere over havet man er, jo mindre nedbør faller. Det regner mest sør i landet. Stormer som kommer fra fjellene er grunnen til at flere kaller landet Druk Yul, som betyr tordendragens land.

Historie

Bhutan-området har vært bebodd i omtrent 4000 år. Man regner med at landets geografiske plassering har vært viktig for landets utvikling og beboere, med flere viktige fjellpass mellom Kina og India. Det finnes lite dokumentasjon om Bhutans tidlige historie, men området ble brukt av tibetanske munker og religionen buddhisme har dominert i området siden 600-tallet. Landet ble samlet til ett rike på 1600-tallet, og utviklet en nasjonal og sterk egenart, selv om det har vært dominert av stormaktene Kina og India/Storbritannia opp gjennom historien. 

På begynnelsen av 1900-tallet innførte landet monarki. Landet har vært selvstendig i moderne tid, men har hatt en avtale om å følge Storbritannia i utenrikspolitikk, mot at britene ikke blandet seg i innenrikssaker. Etter 1949 tok India over denne «avtalen». Forholdet mellom India og Bhutan er fortsatt spesielt, og India beskytter det lille landet og har en sterk innflytelse på landets utenrikspolitikk.

Lenge var Bhutan et lukket land. Først på 1960-tallet begynte den langsomme utviklingen mot et moderne samfunn. På 80-tallet ønsket kongen å styrke den nasjonale identiteten i landet. Nepali mistet status som offisielt språk. Regjeringen arbeidet med en lov som gjorde mange sør-bhutanesere statsløse. Mange flyktet derfor til Nepal og på starten på 90-tallet bodde over 100 000 i FNs flyktningleire i Nepal. Dette førte til påtrykk utenfra og press om demokratisering av landet. I 1996 ga kongen fra seg sin enerådende makt, og i 2007 ble det første frie valget gjennomført.

Økologiske fotavtrykk

1 2 6

2,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bhutan ville vi trenge 2,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Bhutan har gjennomgått en gradvis overgang fra å være et monarki til å bli et parlamentarisk demokrati. Politiske partier var forbudt frem til 2007. Landets første nedskrevne grunnlov kom i 2008, og skal garantere grunnleggende rettigheter og frihet. Bhutan er nå et demokratisk konstitusjonelt demokrati med to politiske partier. De politiske partiene er lojale mot kongen, som forsatt har mye makt i landet.

Kongen er fremdeles svært mektig, og utnevner en rekke viktige personer. Blant annet velger kongen flere sentrale personer i forsvaret. Lenge var Bhutan preget av fattigdom, høy spedbarnsdødelighet og lav levealder. Situasjonen har forbedret seg, og levealderen har økt med 20 år på et par tiår. Det er lite ekstrem fattigdom i landet.

For å beskytte naturen og den buddhistiske kulturen, har Bhutan en årlig kvote som bestemmer hvor mange turister som får besøke landet. I 2004 ble Bhutan det første landet i verden som forbød salg av tobakk. Stadig flere bhutanere flytter til byene, men flertallet av befolkningen bor fortsatt i små landsbyer. Jordbruk og dyrehold er en viktig kilde til mat for flere av Bhutans innbyggere.

Menneskelig utvikling

12

132 av 186

Bhutan er nummer 132 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Utviklingsnivået i Bhutan var lenge ekstremt lavt, og på midten av 1900-tallet manglet landet stort sett alt som assosieres med den moderne verden. Tradisjonelt sett har landets økonomi vært basert på land- og jordbruk. Først i 1999 begynte utenlandske investeringer i landet, og på kort tid utviklet landet seg raskt. Bhutan har store naturressurser i form av vannkraft, skog og mineraler, men mesteparten av ressursene er foreløpig uutnyttede.

India er Bhutans viktigste handelspartner. Bhutans utenriksøkonomi er sterkt knyttet til eksport av vannkraft til India. Eksporten øker i takt med utbyggingen av vannkraftsektoren i Bhutan. Andre viktige eksportartikler er elektrisk kraft, sement, tømmer, elektrisitet og frukt. Viktigste importartikler er kjøretøy, maskiner og deler, dieselolje og ris. En stor del av landets statsbudsjett finansieres av bistand. De senere årene har Bhutan opplevd økt økonomisk vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Bhutan på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

771 608

mennesker i Bhutan

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 8

1,9

barn per kvinne i Bhutan

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29

29

barn dør per 1000 levendefødte i Bhutan

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

8 901

BNP per innbygger i PPP-dollar i Bhutan

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Bhutan

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 3

1,39

tonn CO2-utslipp per person i Bhutan

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Bhutan

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Bhutan

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

6,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Bhutan

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10

er forventet antall år i skolen i Bhutan

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

4

0,436

GII-indeksen i Bhutan

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Bhutan

Abonner på nyhetsbrev: