[[suggestion]]
Eswatini

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mbabane (administrativt) og Lobamba (konstitusjonelt)

Befolkning

Afrikanere 97 %, europeere 3 %

Språk

Engelsk (offisielt), siswati (offisielt)

Religion

Kristne 90 % (sionister - en blanding av kristendom og naturreligioner - 40 %, katolikker 20 %, andre 30 % (inkludert anglikanere, metodister, mormonere, jehovas vitner)), muslimer 2 %, andre 8 % (inkludert baha'i, buddhister, hinduister, tradisjonelle). religioner, jøder) (2015)

Innbyggertall

1 160 164 (2020)

Styreform

Monarki

Areal

17 360 km2

Myntenhet

Swazilandsk lilangeni, sørafrikansk rand

BNI pr innbygger

10 782 PPP$

Nasjonaldag

6. september

Andre landsider

Geografi

Eswatini er en liten innlandsstat på grensen mellom Sør-Afrika og Mosambik. Til å være et lite land har Eswatini et variert landskap. Langs grensen til Mosambik er landskapet preget av fjellkjeden Lebombo, i vest består landskapet av en høytliggende savanne, i sørøst finnes frodig lavland, mens i nordøst er landet dekket av regnskog. Landet preges av at flere store elver renner fra vest mot øst i landet. Eswatini har i hovedsak et subtropisk klima, men på grunn av fjellene er det store variasjoner i temperatur og nedbør.

De siste årene har landet vært plaget av lange tørkeperioder. Dette har skapt problemer for jordbruket, og mange som bor på landsbygda har hatt vanskeligheter med å få mat og rent drikkevann. I tillegg har overbeite ført til jorderosjon.

Historie

Det har bodd mennesker i Eswatini i over 250 000 år. Funn viser at enkel gruvedrift og handel forekom i området allerede for 40 000 år siden, noe av verdens tidligste eksempler på slike aktiviteter.

Kongedømmet Eswatini ble opprettet på begynnelsen av 1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans regime at landet fikk navnet Swaziland etter bantustammen Swazi, som hadde begynt å innvandre til området på 1400-tallet. Den nederlandske republikken Transvaal forsøkte på 1890-tallet å ta kontroll over landet, men lyktes ikke. Etter Boerkrigen som varte fra 1899-1902 ble Swaziland et britisk protektorat.

Landet ble først selvstendig i 1968, og monarkiet ble gjenopprettet. Landet er medlem i Samveldet av nasjoner, noe som gjør at innbyggere fra Eswatini og andre land som tidligere var kolonier under den britiske kronen, har egne rettigheter knyttet til reise og opphold i Storbritannia. Den politiske situasjonen har siden selvstendigheten vært preget av kampen mellom monarkiet og forkjempere for et mer demokratisk styresett. I 2018 bestemte kongen at landet skulle skifte navn fra Swaziland til Eswatini.

Økologiske fotavtrykk

1 4

1,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Eswatini ville vi trenge 1,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Eswatini er et monarki der kongen i praksis har all makt. Til tross for en lovendring i 2006 der flere borgerrettigheter ble vedtatt, har kongen fremdeles absolutt makt. Kongen er statssjef, og utnevner landets regjering. Mange av ministerne, blant annet statsministeren, tilhører kongefamilien.

Kongen har også et råd, swazienes nasjonale råd, som han utnevner selv. I tillegg eier kongen alt land i hele Eswatini. Det finnes et parlament, som i teorien skal vedta landets lover. Kongen kan imidlertid legge ned veto mot alle lovforslag, og dermed stoppe lover fra å bli vedtatt. Monarken utpeker også rundt en tredel av alle medlemmene i parlamentet, og kan dessuten oppløse parlamentet når han måtte ønske å gjøre dette.

Samfunnet i Eswatini er inndelt i et komplisert klanssystem der et aristokrati i stor grad bestemmer innbyggernes rang og posisjon i samfunnet. Kvinner har en lav posisjon i samfunnet, og tradisjonelle regler og normer bidrar til diskriminering av kvinner. Hvert år arrangeres festen "Umhlanga", en fest hvor unge kvinner fra hele landet reiser til kongens residensby for å synge og danse - det kontroversielle med denne samlingen er at kongen hvert år kan velge seg ut enkelte av kvinnene til hustruer. Utover dette blir også LHBTI+ personer blir regelmessig undertrykt og utsatt for diskriminering. Eswatini er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids. 

Menneskelig utvikling

11

141 av 188

Eswatini er nummer 141 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Eswatini er sterkt preget av store ulikheter mellom fattige og rike. Eswatini et relativt høyt bruttonasjonalprodukt per innbygger sammenlignet med andre afrikanske land. Pengene er imidlertid meget skjevt fordelt mellom noen få veldig rike personer, og den fattige majoriteten.

Størsteparten av befolkningen bor på landsbygda og arbeider i jordbruket. Store plantasjer produserer sukkerrør, mais, sitrusfrukter og bomull for eksport. Den fattige delen av befolkningen driver småbruk, og produserer i hovedsak for eget forbruk. Sukker er landets viktigste inntektskilde.

Korrupsjon og uansvarlig pengebruk fra myndighetene har ført til at mange utenlandske investorer har vært skeptiske til å investere i landet. Økonomien i Eswatini er tett knyttet opp mot den sørafrikanske. Dette har kommet landets økonomi til gode, men har også gjort den sårbar for endringer og nedgangstider i Sør-Afrika. På sikt kan aids-epidemien i landet bli den største utfordringen for landets økonomi.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Eswatini på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

0

mennesker i Eswatini

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 7

2,8

barn per kvinne i Eswatini

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53

53

barn dør per 1000 levendefødte i Eswatini

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

10 782

BNP per innbygger i PPP-dollar i Eswatini

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

av 10 personer er underernærte i Eswatini

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

9

0,97

tonn CO2-utslipp per person i Eswatini

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Eswatini

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Eswatini

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Eswatini

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6

6

er forventet antall år i skolen i Eswatini

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,540

GII-indeksen i Eswatini

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 2 4 4 5
6 7 8 9 10

2,4

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Eswatini

Abonner på nyhetsbrev: