[[suggestion]]
Guyana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Georgetown

Etniske grupper

Indisk opprinnelse 39,8%, afrikansk opprinnelse 29,3%, blanding 19,9%, urfolk (amerindianere) 10,5%, andre 0,5% (inkludert portugisere, kinesere og europeisk opprinnelse)

Språk

Engelsk (offisielt), guyanesisk kreolsk, amerindiansk (inkludert karibiske og arawak språk) indiske språk (inkludert karibisk hindustani, en dialekt av hindi), kinesisk (2014)

Religion

Protestanter 34,8% (ulike), hindu 24,8%, romersk katolske 7,1%, muslimer 6,8%, jehovas vitner 1,3%, rastafari 0,5%, andre kristne 20,8%, andre/ingen 4% (2012)

Innbyggertall

786 552 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

214 970 Km2

Myntenhet

Dollar

BNI pr innbygger

19 697 PPP$

Nasjonaldag

23. februar

Andre landsider

Geografi

Rundt 80 prosent av Guyana er dekket av regnskog med et spesielt stort biologisk mangfold. Nesten 25 prosent av verdens regnskog ligger på Guyana-platået i nordøstlige Amazonas (som deles mellom landene Brasil, Surinam, Fransk Guyana og Guyana). Naturen ved atlanterhavskysten i nord er preget av en smal og fruktbar kyststripe. Innenfor kyststripen er naturen mer kupert. 

Klimaet er tropisk, med varme hele året og mye nedbør. Ved kysten er det regntid fra april til august, og fra desember til januar. I innlandet regner det mest fra mai til september.

På grunn av Guyanas mange elver og store nedbørsmengder er flom og oversvømmelser konstante trusler. I tillegg bidrar hogst av regnskogen til at flommene og oversvømmelsene blir større, ettersom bar og oppdyrket jord lettere kan bli skylt vekk eller oversvømt enn skogkledte områder. Hogst av regnskogen truer også det rike dyre- og plantelivet i regionen. Flere organisasjoner og land, deriblant Norge, jobber aktivt for å redde regnskogen i Guyana.

Historie

Opprinnelig var Guyana bebodd av karib- og arawak-talende folk. De fleste levde som nomader frem til området ble kolonisert av det nederlandske imperiet på 1500-tallet. Guyana forble en nederlandsk koloni utover 1600-tallet, før området ble delt mellom Nederland (Nederlandsk Guyana; nå Surinam), Frankrike (nå Fransk Guyana), og på 1800-tallet, England (nå Guyana). Kolonimaktene fraktet mange slaver fra Afrika til Guyana for å jobbe på plantasjene. Da slaveriet ble forbudt i 1834, begynte kolonimaktene å importere arbeidere fra India. Landet har lenge vært preget av sosiale spenninger mellom etterkommerne av disse to folkegruppene.

Guyana ble en selvstendig stat i 1966, og ble styrt av ulike sosialistiske regjeringer frem til 1992. Landet var preget av store motsetninger mellom den etnisk indisk og den etnisk afrikanske befolkningen. Politisk hadde landet nære bånd til Sovjetunionen og andre kommunistiske stater frem til 1980-tallet. Da dårlig styrte statlige selskaper og planøkonomi holdt på å føre til økonomisk sammenbrudd på 1980-tallet, skiftet landet til en markedsøkonomi. Samtidig brøt landet de nære båndene til andre kommunistiske land, og åpnet for mer demokratiske valg.  

Økologiske fotavtrykk

1 7

1,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guyana ville vi trenge 1,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Guyana er en republikk, der presidenten er statens overhodet. Presidenten blir nominert av en folkevalgt nasjonalforsamling, som har den lovgivende makten i landet. Presidenten velger selv statsministeren og regjeringen, og sammen utgjør disse den utøvende makten i landet.

Siden selvstendigheten har Guyanas politikk vært preget av etniske spenninger, undertrykkelse, korrupsjon og grensekonflikter med nabolandene. Urolighetene har ført til at mellom 500 000 og en million guyanere har utvandret til andre land. Landet sliter også med å følge internasjonale retningslinjer mot kjønnsdiskriminering og undertrykkelse på bakgrunn av legning. Overgrep og vold mot kvinner og seksuelle minoriteter er utbredt og blir sjeldent rettsforfulgt eller anmeldt.

Det guyanske samfunnet er sterkt preget av store sosiale ulikheter. Skillelinjene går mellom de ofte fattigere indiske etterkommerne på landsbygda, og de rikere afrikanske etterkommerne i byene. Blant annet er helsevesenet, skolene, infrastrukturen og andre sosiale goder mindre utviklet på landsbygda der den indiske befolkningen er størst, mens det er en overvekt av afrikanske etterkommere i maktposisjoner i samfunnet, som i politiet, militæret og politikken.

Menneskelig utvikling

13

121 av 188

Guyana er nummer 121 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Til tross for mange naturressurser er Guyana et av de fattigste landene i Latin-Amerika. Økonomien er sterkt avhengig av eksport av bauxitt, gull og jordbruksprodukter som sukker og ris. Dårlig utbygd infrastruktur har imidlertid gjort at eksporten av naturressursene er lite lønnsom. Landet har også opparbeidet stor utenlandsgjeld etter lån og økonomisk støtte fra Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Omstillingen fra en planøkonomi til kapitalisme på starten av 1990-tallet, førte også til en økonomisk vekst, og i løpet av de siste tiårene har utenlandsgjelden minsket betraktelig, men er fremdeles en byrde for landets økonomi.

Ulikhetene mellom fattige og rike er en stor utfordring for Guyana. Over en tredjedel av befolkningen lever i fattigdom, mens rundt 14 prosent lever i ekstrem fattigdom. Disse ulikhetene, sammen med de politiske og sosiale urolighetene har gjort landet sårbart for korrupsjon og kriminalitet. Blant annet har den manglende politiske kontrollen ført til at landet har blitt en transportetappe for smugling av narkotika og våpen fra Sør-Amerika til Europa og USA. Dette har ført til at Guyana har en av de høyeste mordratene i Sør-Amerika.

Kart

Statistikk

Statistikk for Guyana på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

790 329

mennesker i Guyana

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3

2,4

barn per kvinne i Guyana

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29

29

barn dør per 1000 levendefødte i Guyana

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

5

19 697

BNP per innbygger i PPP-dollar i Guyana

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 personer er underernærte i Guyana

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 0

3,13

tonn CO2-utslipp per person i Guyana

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Guyana

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Guyana

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Guyana

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Guyana

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,462

GII-indeksen i Guyana

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Guyana

Abonner på nyhetsbrev: