[[suggestion]]
Japan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tokyo

Etniske grupper

Japanere 98.1%, koreanere og kinesere 0.9%, andre 1%

Språk

Japansk

Religion

Shinto og buddhisme 91,6%, kristendom 1.5%, andre 6.9%

Innbyggertall

125 584 839 (2022)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

377 915 km2

Myntenhet

Yen à 100 sen

BNI pr innbygger

42 251 PPP$

Nasjonaldag

23. desember

Andre landsider

Geografi

Japan er litt større i enn Norge i areal, og består av flere tusen øyer. De fleste av dem er ubebodde. Mesteparten av befolkningen bor på de fire største øyene. Mer enn 50% av landet er dekket av skog, og kun en liten del er beboelig på grunn av ulendt fjellterreng.

Under øyene møtes flere jordskorpeplater, og det finnes over 80 aktive vulkaner i landet. Hvert år registreres det tusenvis av små og litt større jordskjelv og utbrudd. I mars 2011 opplevde Japan det kraftigste jordskjelvet i landets historie, etterfulgt av en voldsom tsunami som førte til store ødeleggelser langs den nordøstlige kysten.

Japan har et temperert monsunklima, med tydelige skiller i nedbør og temperatur mellom årstidene. Nord i landet er det kalde, forblåste vintre, mens det i de sørlige delene er nærmest tropisk klima. Forurensning av luft og ferskvann er blant Japans største miljøproblemer.

Historie

Rundt år 300 f.v.t. kom innflyttere fra det kinesiske og koreanske fastlandet til det som i dag er Japan. I begynnelsen besto samfunnet av mange små klaner, men etter hvert vokste det fram keiserdømme, styrt av rivaliserende shoguner (overgeneraler). Japan ble samlet til ett rike rundt år 1600, etter en serie kriger. De neste 250 årene var landet mer eller mindre stengt for omverden under Tokugawadynastiet.

På midten av 1800-tallet førte amerikansk press til at landet igjen åpnet seg for omverden. Makten ble igjen samlet rundt keiseren, som startet store moderniseringsreformer i hele samfunnet. På kort tid ble Japan et av de mektigste landene i Øst-Asia. Under andre verdenskrig deltok landet på Tysklands side, og i 1945 slapp de allierte atombomber over byene Nagasaki og Hiroshima. Dette satte et punktum for andre verdenskrig, og er eneste gang atombomber har blitt brukt som våpen i krig. Japan var under amerikansk okkupasjon i syv år etter krigen.

En ny, pasifistisk grunnlov og et parlamentarisk system ble innført etter amerikansk modell. Japan tapte alle sine erobringer og landområder som alltid har blitt sett på som japanske. I 1951 sluttet Japan fred med USA og andre allierte, og inngikk en forsvarspakt som ga USA rett til å ha styrker på japansk jord. Landet ble en østasiatisk bastion i USAs kamp mot kommunismen. I 1952 fikk Japan tilbake sin suverenitet. 

Økologiske fotavtrykk

1 2 6

2,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Japan ville vi trenge 2,7 jordkloder.

Samfunn og politikk

Japan er i dag viktig i internasjonal og regional politikk. Landet styres fortsatt etter den pasifistiske grunnloven som ble skrevet av seierherrene fra andre verdenskrig i 1947. Med en pasifistisk grunnlov vil landet alltid gi avkall på krig som et middel for å løse konflikter. I 2015 godkjente parlamentet imidlertid lovendringer som åpner for at Japan kan bidra i militære operasjoner i utlandet under enkelte omstendigheter. Keiseren er statens formelle overhode, men den reelle makten utøves av statsministeren. Han/hun danner regjering med utgangspunkt i jevnlige valg.

I etterkrigstiden har politikken vært dominert av Liberaldemokratiske parti. De senere årene har også Det demokratiske parti hatt makten. Energitilgang og bruk av kjernekraft, sammen med treg økonomi og en aldrende befolkning, er blant de største utfordringene Japan står overfor. I tillegg er forholdet til Kina tidvis spent, særlig rundt en uenighet om hvem som eier øygruppen Senkaku (Diaoyu på kinesisk). Samtidig fortsetter handel og investeringer å blomstre mellom de to landene. Levestandarden i Japan er høy, og forbedringene som har kommet som følge av økonomisk vekst er ganske jevnt fordelt.

Menneskelig utvikling

18

18 av 188

Japan er nummer 18 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Japan er en av verdens største og viktigste økonomier. Landet er verdensledende på en rekke områder innenfor elektronikk og IT. Mindre enn 15 % av Japans areal blir brukt til jordbruk. Det viktigste produktet er ris. Etter å ha gjenoppbygd industrien sin på svært kort tid etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig opplevde Japan en enorm økonomisk vekst fra 1960-tallet og utover. En svært høyt utdannet befolkning, politisk stabilitet og eksisterende industrielle strukturer fra før krigen gjorde den eksplosjonsartede veksten mulig.

Japan har ikke markedsøkonomi i tradisjonell forstand, ettersom båndene mellom næringslivet og staten er spesielt tette. Myndighetene utformer ofte reguleringer og tiltak i tett samarbeid med de viktigste bedriftene for å sikre stabil utvikling. Landet ble hardt rammet av den asiatiske finanskrisen på 1990-tallet, men tok seg inn igjen utover på 2000-tallet. Finanskrisen i 2008 og tsunamikatastrofen i 2011 påvirket økonomien negativt. 

En minkende yrkesaktiv befolkning og en voldsom eldrebølge krever nytt pensjonssystem, og myndighetene har satt et mål om å ta imot 500.000 arbeidere fra utlandet innen 2025, som følge av den voksende eldre befolkningen. Sommeren 2018 ble det også signert en frihandelsavtale mellom EU og Japan, som til sammen står for en tredel av verdensøkonomien.

FN-rollespill  

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2022/23 et rollespill der elevene skal simulere Sikkerhetsrådet for å forsøke å løse en konflikt (konflikten i Mali). Japan er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.   

Les mer om FN-rollespillet her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet 

Japan er en global stormakt når det kommer til teknologisk utvikling og økonomiske muskler. De ble medlem av FN i 1956, og er medlem av en rekke andre viktige organisasjoner. Blant annet OECD og G7. Selv om de har frasagt seg retten til å erklære krig, har de et av verdens sterkeste militærvesener. De er også den tredje største økonomien i verden.   

Av alle land uten fast plass i Sikkerhetsrådet, er Japan det landet som har sittet der mest. De er nå inne i sin 12. periode i Rådet. 

Japan har en sterk relasjon til USA, og de samarbeider tett både økonomisk og militært. De har også et godt forhold til Storbritannia, og anser dem som sin nærmeste allierte i Europa. 

Forholdet mellom Japan og Kina er anstrengt. Økonomisk har de svært god nytte av hverandre, og de har derfor en gjensidig interesse av å holde forholdet så godt som mulig. Men politisk har de et ganske kaldt forhold, noe som har bakgrunn i hendelser i andre verdenskrig, og territoriell uenighet om flere øyer i området. 

Japans forhold til Russland er også anstrengt som følge av territoriell uenighet om en øygruppe.  Med andre ord er det de tre vestlige landene med vetorett Japan har best forhold til, ikke sine naboer Kina og Russland. Men de ønsker helst å få til konstruktive samarbeid med alle disse landene. 

Tips 

Japan er opptatt av sikkerhet for sivilbefolkningen, og en sterk tilhenger av en regelstyrt verdensorden. Det betyr at de ønsker et bredt internasjonalt samarbeid, og at FN skal ha en aktiv rolle i å løse de store globale utfordringene. At menneskerettighetene respekteres, er viktig for dem.  

I de siste årene har Japan støttet en rekke initiativer som har med internasjonal fred og sikkerhet å gjøre. Aller mest vekt har de lagt på prosjektet «New Approach for Peace and Stability in Africa». I dette prosjektet støtter de treningssentre for fredsbevarende styrker i Afrika. De har gitt ingeniøropplæring til mange afrikanske soldater, blant annet i MINUSMA. I tillegg fokuserer også Japan mye på å bekjempe terrorisme og internasjonal kriminalitet. 

Dere som spiller Japan kan derfor trygt være positive til MINUSMA, og argumentere for at det nettopp er FN-styrken som bør gjøre jobben i Mali, og ikke andre aktører som for eksempel Wagner-gruppen. En av problemstillingene i dette møtet i Sikkerhetsrådet handler om nettopp dette, at Wagner-gruppen og Malis egen regjeringshær ikke respekterer menneskerettighetene godt nok i sin krigføring. Dere kan derfor ta til orde for at MINUSMA bør få mer makt og ansvar i Mali, og at Wagner-gruppen må trekke seg ut.

Andre temaer som er viktige for Japan, er fredsbygging, og kvinner, fred og sikkerhet. Begge disse temaene er relevante i Mali. I møtet kan dere gjerne ta til orde for viktigheten av at kvinner involveres både i fredsbyggingen i landet, og i presidentvalget som er lovet avholdt i 2024. Japan mener at fred og politisk stabilitet i Mali er viktig for hele Sahel-regionen. I desember 2022 bestemte de seg for å skaffe utstyret som er nødvendig for å gjennomføre et pålitelig presidentvalg i Mali. Dere som spiller Japan kan derfor gjerne være litt utålmodige, og presse på for at resolusjonsforslagene som lages har med noe om valget. Dere ønsker at valget gjennomføres så tidlig som mulig, og at det gjennomføres på en pålitelig måte.

Japan har i det hele tatt et veldig aktivt forhold til FN. De ønsker at viktige avgjørelser skal tas gjennom FN, og de søker selv ansvar og deltakelse ved å stadig prøve å komme inn i Sikkerhetsrådet. I tillegg bidrar Japan mye økonomisk til FN. Både når det gjelder bidrag til FNs totale budsjett, og bidrag til de fredsbevarende styrkene, er Japan nummer tre på lista over hvilke land som betaler mest.

Kart

Statistikk

Statistikk for Japan på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

123 294 513

mennesker i Japan

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2

1,3

barn per kvinne i Japan

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

2

barn dør per 1000 levendefødte i Japan

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

11

42 251

BNP per innbygger i PPP-dollar i Japan

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Japan

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 4

8,54

tonn CO2-utslipp per person i Japan

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Japan

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Japan

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Japan

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Japan

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,083

GII-indeksen i Japan

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Japan

Abonner på nyhetsbrev: