[[suggestion]]
Malta

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Valletta

Etniske grupper

Maltesere (etterkommere av kartagere og fønikere med innslag av italienere og andre middelhavsfolk)

Språk

Maltesesisk (offisielt) 90.1%, engelsk (offisielt) 6%, flerspråklige 3%, andre 0.9% (2005)

Religion

Romersk katolske (offisielt) over 90% (2006)

Innbyggertall

442 790 (2021)

Styreform

Republikk

Areal

320 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

48 907 PPP$

Nasjonaldag

21. september

Andre landsider

Geografi

Øygruppen består av øyene Malta, Gozo, Camino og flere ubebodde klipper. Øyene består av kalkstein og sandstein, og ligger på en sokkel som utgjør restene av landbroen som en gang forbandt Sicilia og Afrika. Landet har ingen permanente innsjøer eller elver. Landskapet er preget av lave åser med buskvekster og det finnes ingen skogområder. Det høyeste punktet er 252 meter over havet.

Landet har et middelhavsklima med varme tørre sommere og milde vintre. Vinder fra Sahara gjør at temperaturen i juli og august ligger på over 30 grader. Mesteparten av nedbøren faller mellom oktober og mars. Det har aldri blitt målt minusgrader.

Tilgang på rent ferskvann er en stor utfordring. Landets befolkning og jordbruk er helt avhengig av avsaltet havvann for å få ferskvann. Dette gjør landet sårbart dersom noe skulle skje med fabrikkene der denne prosessen finner sted. Siden plantelivet er begrenset, har myndighetene iverksatt tiltak for landskapsbevaring. Turismen har bidratt til mangelen på ferskvann og slitasjen på naturen.

Historie

Malta har vært bebodd siden 5000 fvt. Den strategiske posisjon mellom Nord-Afrika, Midtøsten og Sør-Europa førte til at øygruppen har vært okkupert av mange store sivilisasjoner og riker. Blant annet har øyriket vært knyttet til megalittkulturen, Kartago, Romerriket, vandalene, østgoterne, bysantinerne, araberne og normannerne. I 1530 kom johanitterridderne til øyene, og etablerte store forsvarsverker, kirker og palasser rundt den viktigste byen, Valletta. Ridderordenen ble anerkjent som Malteserordenen, og styrte øyriket frem til Napoleon erobret øyene i 1798. Malteserne fikk hjelp av den britiske kolonimakten til å bekjempe Napoleons armé, og fikk status som en britisk koloni frem til 1964. Under andre verdenskrig ble Malta hardt bombet på grunn av sin strategiske beliggenhet.

Etter selvstendigheten fra Storbritannia i 1964 ble politikken basert på samarbeid med Sovjetunionen og deres allierte i Øst-Europa. Mot slutten av 1980-tallet ble politikken og økonomien knyttet mot USA og Vest-Europa. Malta inngikk en ‘partnerskap for fred-avtale’ med NATO i 1995, og ble medlem av EU i 2004. Landet er fortsatt knyttet til Storbritannia gjennom Samveldet av nasjoner .

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 2

3,3

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malta ville vi trenge 3,3 jordkloder.

Samfunn og politikk

Malta er en republikk med parlamentarisk styre. Det vil si at presidenten er statsoverhode og statsministeren leder regjeringen. Presidenten velges for fem år av parlamentet med to tredelers flertall, og har kun representasjonsoppgaver. Det er valg til parlamentet hvert femte år. I 2018 ble stemmeretten senket til 16 år.

Grunnloven garanterer folket demokratiske friheter og rettigheter, og sier at landet skal være nøytralt. Dette har landet fulgt i sin utenrikspolitikk. Beliggenheten mellom Nord-Afrika og Europa gjør landet til en inngangsport til EU. Malta har problemer med migrasjon via Middelhavet, og mottar regelmessig støtte fra EU for å håndtere dette.

Malta har et godt helsevesen og høy levestandard. Konservativ katolsk religion spiller en viktig rolle i samfunnet og politikken. Abort er ulovlig og kan straffes med fengsel både for kvinnen og den som utfører aborten. Skilsmisser ble lovlig først etter en lovendring i 2011. Til tross for den katolske kirkens innflytelse har LHBTI+ personer siden 2017 rett til å inngå ekteskap.

Menneskelig utvikling

18

22 av 188

Malta er nummer 22 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Maltas økonomi er helt avhengig av handel med utlandet. Landet har begrensede naturressurser og jordbruket er ubetydelig. De begrensede naturressursene, gjør at landet i hovedsak importerer kull og olje for å dekke energibehovet. De viktigste eksportvarene er klær og sko, men sammenlignet med alle varene landet må importere er det et stort handelsunderskudd. Den viktigste næringen på Malta er turisme, som utgjør rundt en tredjedel av landets bruttonasjonalprodukt. Finans og forsikring er andre viktige næringer for landet.  

Malta ble med i eurosamarbeidet i begynnelsen av 2008. Ettersom økonomien i stor grad er avhengig av handel med omverdenen hadde den globale finanskrisen i 2008 stor effekt på landet. Etter nedgangsårene på slutten av 2010-tallet har økonomien steget de senere årene. Blant annet har arbeidsledigheten sunket en god del, og landets utenlandsgjeld har minsket. Alt i alt så blir økonomien sett på som forholdsvis vellykket i forhold til hvor lite landet er.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook, the Economist. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2022/23 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i FNs sikkerhetsråd. Malta er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. 

Les mer om FN-rollespill her.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet  

Malta er et aktivt medlem i FN og flere andre internasjonale organisasjoner, inkludert EU og Europarådet. Malta er ikke medlem av NATO, men har en historie med tett samarbeid med militærorganisasjonen. Landet er generelt opptatt av å fremme fred og økonomisk utvikling i Middelhavsregionen.

Malta har et nært forhold til de fleste av FNs medlemsland. Som medlem av EU er det de europeiske landene i Sikkerhetsrådet som er de mest naturlige samarbeidspartnerne til Malta.

Tips

Malta er svært bekymret for hvordan forholdene i Mali ser ut til å forverre seg på alle punkter. De er spesielt bekymret for økningen i drap på sivile, og brudd på menneskerettighetene. Malta kan derfor tenkes å foreslå tiltak som går på å skape trygghet og stabilitet i landet. Uroligheter, matkrise og nød er noe som gjør fredsarbeid vanskelig.  

Malta er bekymret over at Wagner-gruppen er der, og ønsker mer myndighet over til MINUSMA. Selv om det er viktig å bekjempe terrorister, er Malta tydelige på at veien til fred ikke kan være brolagt med grove menneskerettighetsbrudd. 

Maltas delegasjon vil også presse på for å finne et snarlig tidspunkt for å avholde valg, slik at dagens overgangsregjering kan gi fra seg makten. Dere er opptatt av at dagens ledere i Mali ikke kan stille til nytt valg, og ser positivt på at det er enighet om nyvalg i 2024. Dere som representerer Malta kan gjerne presse på for at dette løftet skal holdes, og snakke om viktigheten av at alle grupper i samfunnet får delta i valget.

Kart

Statistikk

Statistikk for Malta på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

535 064

mennesker i Malta

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 1

1,2

barn per kvinne i Malta

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6

6

barn dør per 1000 levendefødte i Malta

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

13

48 907

BNP per innbygger i PPP-dollar i Malta

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Malta

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 2

3,29

tonn CO2-utslipp per person i Malta

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Malta

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Malta

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Malta

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Malta

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

2

0,167

GII-indeksen i Malta

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Malta

Abonner på nyhetsbrev: