[[suggestion]]
Nicaragua
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Managua

Etniske grupper

Europeisk+urbefolkning (mestiser) 69%, europeisk opprinnelse 17%, afrikansk opprinnelse 9%, urbefolkning 5%

Språk

Spansk (offisielt) 95,3%, miskito 2,2%, mestis 2%, andre 0,5% (2005)

Religion

Romersk-katolske 58,5%, protestanter 23,2%, andre 2,5%, ingen 15,7% (2005)

Innbyggertall

6 218 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

130 370 km²

Myntenhet

Nicaraguansk córdoba

BNI pr innbygger

5 540 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land med kyst til både Stillehavet og Det karibiske hav. En kjede med flere aktive vulkaner strekker seg fra nordvest ned mot Nicaraguasjøen, som er Mellom-Amerikas største innsjø.

Innlandet består av et delvis skogkledd høyplatå og fruktbare dalfører. I øst er en bred kystslette med laguner, strender og elvedeltaer hvor det regner mye. Klimaet i Nicaragua er tropisk og temperaturen varierer lite, men landet er utsatt for mye ekstremvær.

Den østlige regionen rommer den største gjenværende regnskogen i Mellom-Amerika. Imidlertid reduseres den i raskt tempo. Rundt 75 prosent av den opprinnelige skogen er hugget for å drive jordbruk. Minst halvparten av avskogingen er skjedd i løpet av de siste 60 årene. Tilgangen på rent drikkevann er dårlig på grunn av forurensing. Plantevernmidler som er benyttet på frukt- og bomullsplantasjer siden 1970 har bidratt til alvorlige helseproblemer for mange arbeidere.

Historie

Før spanske kolonialister kom på 1520-tallet, bodde det ulike urfolk i Nicaragua. Nicaragua var spansk koloni fram til 1821, og ble en selvstendig republikk i 1838.

På begynnelsen av 1900-tallet brøt det ut borgerkrig i Nicaragua, der Somoza-familien tok makten gjennom et statskupp i 1936. Somoza-regimet ble støttet av USA, og styrte Nicaragua gjennom et militærdiktatur som skapte misnøye og motstand. Regimets korrupte håndtering av gjenoppbyggingen etter et jordskjelv i 1972 utløste en ny borgerkrig i landet. Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfronten (sandinistene), som førte geriljakrig mot Somoza-regimet, fikk dermed økt støtte blant befolkningen.

Sandinistene styrtet Somoza-regimet og tok over regjeringsmakten i 1979. De hadde en sosialistisk ideologi, noe som bidro til at USA anså dem som sine fiender. USA støttet derfor militærgruppen Contras i en ny fase av borgerkrigen (1979-1990). Contras hadde som formål å styrte sandinistregimet og opererte fra baser i nabolandet Honduras. I 1986 vedtok Den internasjonale domstolen i Haag at USA brøt folkeretten ved at de støttet Contras.

Borgerkrigen ble avsluttet i 1990 med en fredsavtale der Contras skulle avvæpnes og et politisk valg skulle avholdes. Sandinistene ble det største partiet, men tapte valget mot den konservative nasjonale opposisjonsunionen som besto av fjorten politiske partier.

Økologiske fotavtrykk

8

0,9

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nicaragua ville vi trenge 0,9 jordkloder.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven er Nicaragua en demokratisk republikk, men landet styres av den stadig mer autoritære lederen Daniel Ortega, som har sittet som president siden 2007. Ortega fikk endret grunnloven i 2014, slik at den tillater presidenten å være kandidat i flere påfølgende valg. Ortega kan dermed forbli president livet ut. 

Ortega var tidlig medlem av Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfronten (FSLN), som har blitt det politiske partiet han nå leder. Ortega ble valgt til president i Nicaragua første gang i 1985 og satt til 1990. Han vant valgt igjen i 2006 og etablerte den andre sandinistregjeringen i Nicaragua. Han ble gjenvalgt både i 2011 og i 2016.

Ortegas stadig mer autoritære måte å styre på har ført til protester. Våren 2018 ble gateprotester slått hardt ned på av myndighetene, med flere drepte. Ortega får sterk kritikk internasjonalt for grove brudd på menneskerettighetene. Landet er nå i politisk og økonomisk krise.

Nicaragua er det nest fattigste landet i Latin-Amerika etter Haiti. Landet er svært klassedelt og konservativt. Abort er ulovlig og homoseksualitet ble først tillatt i 2007. Vold i hjemmet og seksuelle overgrep mot jenter og kvinner er et stort problem. Forholdet til nabolandet Costa Rica er anspent grunnet uenigheter om grensen.

Menneskelig utvikling

13

126 av 186

Nicaragua er nummer 126 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Nicaragua har slitt med dårlig økonomi, mye grunnet store forsvarsutgifter under borgerkrigene. Landbruket danner grunnsteinen i økonomien, selv om industrisektoren og turismen har vokst de siste årene. Landet er avhengig av noen få jordbruksprodukter og er derfor svært sårbar for svingninger i råvarepriser på verdensmarkedet. I 2001 førte for eksempel et fall i kaffepriser til økt arbeidsløshet og fattigdom for nicaraguanske bønder.

1/3 av de arbeidsdyktige er sysselsatt i primærnæringene som står for eksportvarene. Landet eksporterer blant annet oksekjøtt, kaffe, tobakk og bananer. USA er fortsatt den viktigste handelspartneren.

Ressurser og inntekter er ujevnt fordelt, arbeidsledigheten er høy, og landet er avhengig av utenlandsk bistand. Det internasjonale valutafondet (IMF) krevde innstramninger i offentlige utgifter for å være villig til å gi økonomisk støtte. Derfor har Nicaragua privatisert statlige bedrifter.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Nicaragua på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

6 624 554

mennesker i Nicaragua

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 2

2,3

barn per kvinne i Nicaragua

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

barn dør per 1000 levendefødte i Nicaragua

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

5 540

BNP per innbygger i PPP-dollar i Nicaragua

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

av 10 personer er underernærte i Nicaragua

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

7

0,79

tonn CO2-utslipp per person i Nicaragua

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,3

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Nicaragua

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11

er forventet antall år i skolen i Nicaragua

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Nicaragua

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer har tilgang til rent vann i Nicaragua

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

5

0,455

GII-indeksen i Nicaragua

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Nicaragua

Abonner på nyhetsbrev: