[[suggestion]]
Romania

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bucureşti

Etniske grupper

Rumensk 83,4 %, ungarsk 6,1 %, romani 3,1 %, ukrainsk 0,3 %, tysk 0,2 %, annet 0,7 %, uspesifisert 6,1 % (2011)

Språk

Rumensk (offisielt) 85,4 %, ungarsk 6,3 %, romani 1,2 %, andre 1 %, uspesifisert 6,1 % (2011)

Religion

Østlige ortodokse (inkludert alle underkirker) 81,9 %, protestantiske (ulike kirkesamfunn, inkludert reformerte og pinsevenner) 6,4 %, romersk-katolske 4,3 %, andre (inkludert muslimske) 0,9 %, ingen eller ateister 0,2 %, uspesifisert 6,3 % (2011)

Innbyggertall

19 031 330 (2022)

Styreform

Republikk

Areal

238 400 km²

Myntenhet

Leu (flertall: lei)

BNI pr innbygger

36 110 PPP$

Nasjonaldag

1. desember

Andre landsider

Geografi

Romania har et variert landskap, med ulike naturgeografiske regioner. Landskapet kan deles inn i bakkeland og platåer (cirka 36 prosent), sletteland (cirka 33 prosent) og fjell (cirka 31 prosent). Hovedregionene er Transilvania, Valakia og Moldova. Dertil kommer fjellkjeden Karpatene og mindre regioner som slettelandet i vest, Dobrudsja og Donau-deltaet. Store områder av Romania er vernet, og landet har et av Europas best bevarte artsmangfold. Det rike dyrelivet består av en blanding av typisk europeisk fauna og steppearter. Landet har også flere store skogområder som er plantet på nytt, etter å ha blitt hugget ned under kommunisttiden.

Romania har et kontinentalt klima, med store årlige temperatursvingninger. Mildest er kysten ved Svartehavet, mens Transilvania og Nord-Moldova er kaldest. Nedbøren er fordelt over hele året, men det faller mest i mai-juli og minst tidlig på våren. Årlig middeltemperatur er 10 °C.

Romania ble sterkt forurenset under kommunisttiden, da tungindustri ødela store landområder. Mye av jorden er også forurenset av sur nedbør. Radioaktivt avfall etter ulykken i atomkraftverket Tsjernobyl, i nabolandet Ukraina i 1986, har også skadet store områder. De siste tiårene har miljøvernarbeidet blitt viktig, og stadig større områder gjøres om til naturreservater. 

Historie

Romania har gjennom historien hatt varierende grenser og vært underlagt ulike stormakter. Området som tilsvarer dagens Romania, ble innlemmet som provins i Romerriket rundt år 200 e.Kr. Romerrikets lange nedgangstid begynte på 300-tallet, der Romania ble plyndret av forskjellige nomadiske folkeslag. Området lå under en rekke naboland i flere hundre år, og manglet en sentralmakt, inntil tre ulike fyrstedømmer – Valakia, Moldova og Transilvania – ble grunnlagt på 1300-tallet. På 1400-tallet ble Valakia og Moldova innlemmet i Det osmanske riket, som styrte til slutten av 1700-tallet. Da trakk osmanerne seg ut av landet etter press fra Østerrike-Ungarn og Russland. Russerne annekterte landet som et protektorat, men mistet kontrollen etter Krimkrigen (1853-1856).

Det moderne Romania oppstod i 1859, da Valakia og Moldova inngikk en union, fra 1862 med navnet Romania. I 1881 erklærte Romania seg som selvstendig kongedømme under kong Carol. Etter andre verdenskrig kom kommunistene til makten, og avskaffet monarkiet. I tidsrommet 1965-1989 ble Romania styrt av general Nicolae Rădescu. Han ble avsatt i en blodig revolusjon i 1989.

Kommunistregimets sammenbrudd innledet en ny fase i Romanias historie. En overgang til demokrati og markedsøkonomi begynte. Det ble innført frie valg med konkurrerende partier og et parlamentarisk styresett. Statsformen forble republikansk. 

Økologiske fotavtrykk

1 2 0

2,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Romania ville vi trenge 2,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Romania er i dag en demokratisk enhetsstat. Landets statsoverhode kalles president, og velges i allmenne valg for fem år med mulighet for gjenvalg én gang. Presidenten har en del utøvende funksjoner, blant annet innen utenrikspolitikken. Presidenten utnevner statsministeren, som leder regjeringen og er øverstkommanderende for de væpnede styrker og landets forsvar. Regjeringen er utgått fra og ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen (parlamentet). Det neste ordinære parlamentsvalget i Romania holdes i 2024.

Siden revolusjonen i 1989, har det vokst frem et rikt mangfold av politiske partier i landet, uten at det har ført til fløydannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Det ble gjennomført omfattende reformer på begynnelsen av 2000-tallet for at landet skulle kvalifisere seg for medlemskap i Den europeiske union (EU). Mange kritikere mener at disse reformene ble reversert da landet ble medlem i 2007.

De senere årene har det vært mange politiske konflikter. Det har vært store demonstrasjoner mot de økonomiske innstramningene, som ble enda verre etter finanskrisen i 2009. Det har også foregått en maktkamp mellom presidenten og statsministeren. Korrupsjon har vært et viktig tema i disse maktkampene. Regjeringen har forsøkt å endre lovene slik at det blir vanskeligere å bli dømt for korrupsjon og maktmisbruk, hvilket har møtt massive demonstrasjoner og sterk kritikk fra EU.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer Romania for hvordan de behandler minoriteter i landet. Romfolket er særlig utsatt. Mange mangler identitetspapirer, og har derfor ikke tilgang til velferdstjenester. Romania har også problemer med diskriminering og vold mot kvinner, mange hjemløse barn og utbredt menneskehandel.

Romania er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken. 

Menneskelig utvikling

16

51 av 188

Romania er nummer 51 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Romania har gode forutsetninger for økonomisk vekst. De har fruktbar jord, og god tilgang på energi og råmaterialer. Landet har også store skogsområder, hvor en del av tømmeret går til eksport. De tjenesteytende næringene er det som betyr mest for Romanias verdiskaping og sysselsetting, imens industrinæringen betyr mest for totaløkonomien.

Overgangen fra den økonomiske politikken under diktaturet til markedsøkonomi har vært en utfordring for landet. Inflasjon og mislykkede reformer preget store deler av 1990-tallet. Mye av den gamle industrien viste seg ulønnsom i den nye markedssituasjonen, og ble etter hvert lagt ned. 

Fra 2013 begynte økonomien igjen å vokse, mye på grunn av økt eksport. Viktige eksportvarer er maskiner og utstyr, motorkjøretøyer, tekstilprodukter og fottøy. Rumenernes kjøpekraft har økt, og i dag har landet en av de raskest voksende økonomiene i EU. Korrupsjon og økonomisk kriminalitet er fremdeles en utfordring, som hemmer den økonomiske utviklingen. Det samme gjelder dårlig infrastruktur og et lavt utdanningsnivå.

Kart

Statistikk

Statistikk for Romania på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

19 892 812

mennesker i Romania

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6

1,7

barn per kvinne i Romania

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6

6

barn dør per 1000 levendefødte i Romania

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10

36 110

BNP per innbygger i PPP-dollar i Romania

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Romania

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 7

3,82

tonn CO2-utslipp per person i Romania

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Romania

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

av 10 personer har tilgang til rent vann i Romania

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Romania

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12

er forventet antall år i skolen i Romania

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,282

GII-indeksen i Romania

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Romania

Abonner på nyhetsbrev: