[[suggestion]]
Togo

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lomé

Befolkning

Afrikanske stammer (ewe, mina, kabré, og 34 andre) 95%, andre 5% (2013-2014)

Språk

Fransk (offisielt) Ewe og Mina (to største afrikanske språkene i sør), Kabye og Dagomba (to største afrikanske språkene i nord)

Religion

Kristne 44%, lokale religioner 36%, muslimer 14%, ingen 6%, andre <1% (2010)

Innbyggertall

8 278 724 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

56 790 km²

Myntenhet

CFA-Franc

Nasjonaldag

27 April

Andre landsider

Geografi

Togo er et langt og smalt land på størrelse med Innland fylke. Landet strekker seg fra atlanterhavskysten og innover det afrikanske kontinentet. Ved kysten er det flere innsjøer og laguner, og innenfor kystområdet er det sumpete sletter dekket av tropisk regnskog. Sentralt i landet finner vi kupert savannelandskap og den nordre delen består av steppelandskap. Togo er et av de mest tettbefolkede landene i Afrika, og de fleste bor ved kysten. Togo har et tropisk klima. I sør er det to regntider; en fra april til juli og en fra september til oktober. I nord er det kun én regntid fra juni til september. I desember og januar blåser det tørr ørkenvind over landet.

Jordbruk er Togos viktigste næring og 70 prosent av Togos landareal er dyrkbar mark. De viktigste miljøproblemene i Togo er avskoging og jorderosjon som følge av svijordbruk, forurensing ved bruk av trekull til drivstoff, og vannforurensing. Togo er også særlig utsatt for flom og tørke som ødelegger for jordbruket. Mange dyrearter i landet er utrydningstruet, og Togo skårer lavt på indeks over biologisk mangfold.

Historie

Landområdet som er Togo i dag, har vært bebodd siden førhistorisk tid, og blitt styrt av forskjellige stammer og sivilisasjoner. Fra 1500-tallet av var Togo en del av den internasjonale handelen langs kysten. Handelsstasjonene ble mye brukt til slavehandel.

På slutten av 1800-tallet ble Togo tysk koloni, på tross av motstand fra befolkningen. Tyskerne bygde ut jernbaner, havneanlegg og plantasjer. Tvangsarbeid og harde skatter ble realiteten for innbyggerne. Tyskerne ble drevet ut av Togo under første verdenskrig. Etter krigen ble landet et mandatområde under Frankrike og Storbritannia, på oppdrag fra Folkeforbundet. I 1956 ble den britiske delen av Togo innlemmet i Gullkysten (i dag Ghana), mens den franske delen, Fransk Togo, ble erklært selvstendig i 1960.

I 1963 tok Gnassingbe Eyadéma makten ved et kupp. Han gjorde Togo til en ettpartistat, og styrte landet eneveldig. På 1990-tallet førte politisk uro og internasjonalt press til en ny grunnlov som innførte flerpartisystem. Noen virkelige skritt mot demokrati skjedde ikke før Gnassingbe Eyadémas død i 2005. Da tok hans sønn, Faure Gnassingbe, over makten. Dette var i strid med grunnloven, og maktovertakelsen førte til voldelige sammenstøt og sanksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Togo ville vi trenge 0,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Togo styres i dag etter grunnloven fra 1992. Presidenten velges direkte hvert femte år, og det finnes ingen grense for antallet ganger presidenten kan gjenvelges. Presidenten peker ut statsministeren. Valgene som ble holdt under Eyadéma Gnassingbes regjeringstid var gjennomsyret av valgfusk. Det første presidentvalget Faure Gnassingbe vant var også omstridt, men senere valg har blitt regnet som frie og rettferdige av internasjonale observatører. Opposisjonene i landet har likevel protestert mot valgresultatene.

De senere årene har landet vært preget av politisk uro og store demonstrasjoner, hvor demonstranter har blitt drept og arrestert. Demonstrantenes viktigste krav er at presidenten skal gå av, og at det må gjeninnføres begrensninger i grunnloven på hvor lenge en president kan sitte ved makten. Togo preges av rivalisering mellom de to folkegruppene ewe (sør i landet) og kabré (nord i landet.) Gnassingbé har støtte fra kabré, som også dominerer militæret, politiet og regjeringspartiet RTP. Etniske skillelinjer har spilt en noe mindre rolle i politikken de senere årene. Kriminaliteten i landet er høy og preges av våpenhandel, narkotikahandel, menneskehandel og hvitvasking av penger.

Menneskelig utvikling

10

159 av 188

Togo er nummer 159 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Togo er et av de minst utviklede landene i verden og halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Politisk uro førte lenge til at bistandsorganisasjoner og utenlandske investorer holdt seg unna Togo. Landet har de siste årene opplevd en stødig økonomisk vekst grunnet politisk stabilitet, politiske tiltak for å modernisere infrastrukturen, økt produktivitet i jordbruket og utenlandsk hjelp. Landet mottar nå økonomisk bistand fra flere donorer og deler av utenlandsgjelden deres har blitt slettet.

Togos økonomi domineres av jordbruket, og majoriteten av den yrkesaktive befolkningen jobber innenfor denne næringen. Landet har få, men verdifulle mineralressurser og Togo er en av verdens største produsenter av kalsiumfosfat. Eksportvarer som kalsiumfosfat, kaffe og bomull er viktige inntektskilder for landet. Videre er havnevirksomheten en betydelig inntektskilde. Ettersom store deler av befolkningen lever i fattigdom, livnærer mange seg på svart arbeid og byttehandel. Penger sendt hjem fra togolesere som jobber i utlandet er også et viktig bidrag til økonomien.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook, Fellesrådet for Afrika. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Togo på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

9 053 799

mennesker i Togo

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 4 0

4,1

barn per kvinne i Togo

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

Ingen statistikk tilgjengelig
barn dør per 1000 levendefødte i Togo

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
BNP per innbygger i PPP-dollar i Togo

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 0 4 5
6 7 8 9 10

2,0

av 10 personer er underernærte i Togo

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

Ingen statistikk tilgjengelig
tonn CO2-utslipp per person i Togo

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Togo

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer har tilgang til rent vann i Togo

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Togo

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

Ingen statistikk tilgjengelig
er forventet antall år i skolen i Togo

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,580

GII-indeksen i Togo

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Togo

Abonner på nyhetsbrev: