[[suggestion]]
Vietnam
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 85.7%, tay 1.9%, thai 1.8%, muong 1.5%, khmer 1.5%, mong 1.2%, nung 1.1%, Hoa 1% andre 4,3% (2009)

Språk

Vietnamesisk (offisielt), engelsk, fransk, kinesisk, og khmer. Regionale språk (mon-khmer og malay-polynesisk)

Religion

Buddhisme 7,9%, Katolisisme 6,6%, andre 84% (2009)

Innbyggertall

96 491 146 (2018)

Styreform

Kommunistisk republikk

Areal

331 230 km2

Myntenhet

vietnamesisk dong

BNI pr innbygger

6 296 PPP$

Nasjonaldag

2. september

Andre landsider

Geografi

Vietnam ligger i Sørøst-Asia, og er et smalt land med lang kystlinje. Inne i landet er naturlandskapet preget av fjell og åser, som går over i flatere marker ved kysten. Landet er preget av to store elvedeltaer, med grønne rismarker ved Mekongelva  i sør og ved  Song Hong-elva i nord. Kanaler og sideelver renner på kryss og tvers.

Elvene danner grunnlaget for jordbruk og arbeid i landet, men utgjør også en trussel. områdene rundt elvene plages nemlig med oversvømmelser og overfiske. I tillegg til dette ble det under krigen med USA spredd store mengder med det kjemiske våpen stoffet Agent orange i naturen og gjorde store miljøskader på naturen og menneskene. Vietnam har et varmt og fuktig tropisk klima i mesteparten av landet. Det meste av landet har ikke vinter, men regntid, såkalt monsunsesong. Det er varmest og våtest fra april til august, og kaldest og tørrest fra desember til februar.

Historie

I over tusen år var Vietnam en del av Kina. På 900-tallet frigjorde vietnameserne seg og Vietnam ble et eget land. Landet sto imot flere angrep fra nord, og vokste også over tid til det som i dag er Vietnam. Fra slutten av 1800-tallet kjempet franskmennene til seg makten i landet, og Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Etter krigen fikk Vietnam en egen regjering og fikk noe makt, men var fortsatt under franske kontroll frem til kommuniststyrkene i Vietnam vant sin frigjøringen i 1954.

 Krigen mot franskmennene endte med at Vietnam ble delt i to, et sosialistisk Nord-Vietnam og et antikommunistisk Sør-Vietnam. Som en del av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen ble Sør-Vietnam støttet av amerikanerne og Nord-Vietnam støttet av Sovjetunionen og Kina. Det brøt ut krig mellom de to delene i 1957. USA gikk inn på Sør-Vietnams side, for å hindre at Vietnam ble kommunistisk. Vietnamkrigen varte til 1975. Da ble Saigon i sør erobret av nordvietnamesiske styrker, og nord og sør ble igjen ett Vietnam. 

Vietnamkrigen sjokkerte verden, med store menneskelige lidelser. Så mange som fem millioner sivile ble drept, i tillegg til 1,4 millioner soldater.  Etter de store ødeleggelsene brukte Vietnam 1980-tallet på å bygge opp igjen landet. Dette har i stor grad har vært vellykket.

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Vietnam ville vi trenge 1,0 jordkloder.

Samfunn og politikk

Vietnam er en ettpartistat, kun kommunistpartiet er tillatt – andre politiske partier og opposisjonelle organisasjoner er forbudt. Presidenten utnevnes av nasjonalforsamlingen. Han eller hun velges for fem år av gangen, og fungerer som statsoverhode samt sjef for militæret.

Det er tendenser til uenigheter innad i kommunistpartiet, der en konservativ del av partiet er uenige med en mer reformvennlig del angående formen på politiske forandringer. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grunnet korrupsjon og maktmisbruk.

Det er liten grad av ytringsfrihet i Vietnam, og kommunistpartiet kontrollerer mesteparten av mediene. Kritikk mot regjeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regjeringskritikere trues med fengsling og straff. 

 Blant de store utfordringene for Vietnam er befolkningsveksten og befolkningstettheten. Det finnes ingen ettbarnspolitikk, men det er en norm i landet om å få maks to barn.  At mange flytter til de store byene skaper også utfordringer.

Menneskelig utvikling

13

116 av 186

Vietnam er nummer 116 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Vietnam har gått gjennom stor vekst og endringer i økonomien. Fra 2. verdenskrig og frem til 1986 hadde landet en statsstyrt økonomi, planøkonomi. Etter 1986 har de gått over til en mer åpen markedsøkonomi. Tidligere var Vietnam et av verdens fattigste land, men produksjon og eksport av diverse matvarer og elektronikk har ført til vekst i landets økonomi. Siden 1990-tallet har andelen fattige sunket betraktelig. I dag er minoritetsbefolkningen i høylandene den fattigste delen av befolkningen.

Over halvparten av arbeidskraften i Vietnam er sysselsatt i jordbruk rundt de to store elvene i nord og sør. Vietnam er en stor eksportør av ris, kaffe, cashewnøtter og sjømat. I tillegg til dette har en økende turisme hjulpet økonomien.  De siste tiårene har også tekstil, sko og elektronikk-industrien vokst i Vietnam. Enkelte utenlandske bedrifter flytter deler av sin produksjon til Vietnam på grunn av lave arbeidskostnader. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr skoleåret 2020/21 et rollespill der elevene skal forsøke å løse en konflikt i Sikkerhetsrådet (Iran og atomspørsmålet). Vietnam er medlem av Sikkerhetsrådet, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet.  Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Vietnam er en kommunistisk ettpartistat, hvor kommunistpartiet i realitet har makt til å kontrollere alle deler av samfunnet. Det vil si at det gjennomføres valg der, men de er ikke frie valg og befolkningen har ikke ytringsfrihet eller rett til å organisere seg eller danne politiske partier. Dette bryter med flere av menneskerettighetene, og Vietnam er blitt kritisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner for dette. Verdens politikere har dog vært mindre kritiske mot Vietnam, og dette handler nok om at ønsket om handel står høyere enn behovet for å beskytte menneskerettighetene. 

Vietnams utenrikspolitikk har siden 1986 vært dominert av Doi Moi-doktrinen. Doi Moi betyr reform, og denne doktrinen har følgende tre hovedelementer: 1) samarbeid gjennom internasjonale organisasjoner; 2) økonomisk vekst; og 3) «flere venner, mindre fiender.» Reformen var en endring av utenrikspolitikken deres, hvor de tidligere var helt og holdent avhengig av Sovjetunionen og Kina, og hvor Vietnam var et relativt isolert land internasjonalt. I dag søker Vietnam å unngå en lignende situasjon, og søker derfor samarbeid og handel med så mange land som mulig.  

Vietnam er en aktiv støttespiller i flere internasjonale organisasjoner. Deres standpunkt er at de søker økonomisk vekst gjennom internasjonal handel, samt fredelige løsninger på konflikter. De er medlemmer av handelsorganisasjonen ASEAN, og ble medlemmer av FN i 1977 og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2007. 

Det at Vietnam prioriterer samarbeid betyr også at de ønsker å unngå å komme i konflikt med andre land. Vietnam vegrer seg derfor svært med å ta side i konflikter, men søker i stedet posisjonen som en nøytral tredjepart. Kommunistpartiet har bestemt at Vietnam ikke skal delta i militærallianser, og de skal ikke dras inn i konflikter mellom andre stater. I stedet er Vietnam en sterk støttespiller til FNs arbeid med å sikre internasjonal fred, og de søker løsninger gjennom internasjonale fora. 

Vietnam har inngått formelt samarbeid med alle fem vetomaktene i Sikkerhetsrådet. Kina er den aller viktigste partneren deres, både av geopolitiske og økonomiske hensyn (Kina er Vietnams definitivt største handelspartner), men også ideologiske, da begge er kommunistiske ettpartistater. Likevel har konflikter oppstått de seneste årene grunnet uenigheter om kontroll over en rekke øyer i Sør-Kina-havet. Russland eksporterer store mengder olje og gass, samt militært utstyr, til Vietnam og forholdet mellom de to statene er godt. USA er også en svært viktig handelspartner, mens samarbeidet med Frankrike og Storbritannia er mindre omfattende, men fremdeles positivt. 

Vietnam er også medlem i Organisasjonen av alliansefrie nasjoner (NAM) sammen med India, Iran, Kenya, Niger, St. Vincent og Grenadinene og Tunisia.

Tips 

Vietnam støtter Ikkespredningsavtalen og alle de tre delene dens sterkt, og de deltar aktivt i internasjonale avtaler og arbeid om nedrustning. Vietnam har dessuten ratifisert traktaten som forbyr atomvåpen, og har vært en sterk stemme for total avskaffelse av atomvåpen globalt. De har ved flere anledninger anmodet atomvåpenstatene om å slutte seg til denne avtalen og kvitte seg med sine atomvåpenarsenal.

Vietnam har også uttalt at de støtter opprettelsen av en atomvåpenfri sone i Midtøsten, og oppfordrer til dialog for å løse uenighetene som eksisterer der. Vietnam er dog forsiktig med å kritisere noen av partene i konflikten, grunnet nettopp deres utenrikspolitikk som er basert på å være en nøytral tredjepart som ønsker å handle med alle. 

I et møte i FNs sikkerhetsråd i juni 2020, oppfordret Vietnam alle partene til atomavtalen om å overholde sine forpliktelser og samtidig avstå fra handlinger som kan skape spenning, øke mistilliten og forverre situasjonen. Fred og sikkerhet i Midtøsten påvirker store deler av verden og Vietnam oppfordret derfor Sikkerhetsrådet til å vurdere sine beslutninger i saken nøye.  

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Vietnam på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

97 338 579

mennesker i Vietnam

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 0

2,0

barn per kvinne i Vietnam

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

barn dør per 1000 levendefødte i Vietnam

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

2

6 296

BNP per innbygger i PPP-dollar i Vietnam

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er underernærte i Vietnam

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 7

1,82

tonn CO2-utslipp per person i Vietnam

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Vietnam

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer har tilgang til rent vann i Vietnam

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Vietnam

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Vietnam

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

3

0,314

GII-indeksen i Vietnam

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

2 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,2

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Vietnam

Abonner på nyhetsbrev: