[[suggestion]]
Flyktningkonvensjonen

Vedtatt

28.07.1951

Trådt i kraft

22.04.1954

Les mer på engelsk

Convention relating to the status of refugees

Flyktningkonvensjonen ble utarbeidet av FN i kjølvannet av andre verdenskrig. Ødeleggelsene etter krigen var enorme, og millioner av mennesker var på flukt. Det fantes ikke et godt system for å ivareta menneskerettighetene til flyktninger. Målet med flyktningkonvensjonen var derfor å definere flyktningers rettigheter, og at landene skulle forplikte seg til å følge dem.

Flyktningkonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 28. juli 1951, og trådde i kraft 22. april 1954. I begynnelsen gjaldt konvensjonen kun for europeere som hadde flyktet før 1951 (i praksis for flyktninger etter andre verdenskrig.) I 1967 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll til flyktningkonvensjonen, som sa at reglene i konvensjonen skulle gjelde for alle – uansett når de flyktet, og hvor de flyktet fra.

Sammen utgjør flyktningkonvensjonen og tilleggsprotokollen de viktigste folkerettslige reglene for staters behandling av flyktninger.

Hva inneholder flyktningkonvensjonen?

Flyktningkonvensjonen inneholder en definisjon av hvem som kan regnes som flyktninger. Den sier at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og at flyktninger ikke kan returneres til et land der de vil bli forfulgt. Videre spesifiserer flyktningkonvensjonen noen av rettighetene til flyktninger, etter at de har fått opphold i et land. Disse overlapper med generelle menneskerettigheter, og innebærer blant annet retten til

  • arbeid
  • utdanning
  • organisasjonsfrihet
  • tilgang til rettssystemet

Tilleggsprotokollen fra 1967 sier at statene er forpliktet til å samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Hva inneholder flyktningkonvensjonen IKKE?

Flyktningkonvensjonen forplikter ikke stater til å ta imot flyktninger, men hjelper dem å definere hvem som skal regnes som en flyktning. Derfor er det opp til hver enkelt stat å vurdere om en asylsøker går inn under definisjonen i flyktningkonvensjonen, og dermed har krav på beskyttelse. I dag tolker ulike stater regelverket i konvensjonen på forskjellige måter. 

Konvensjonens krav om at et menneske må krysse en internasjonalt anerkjent grense for å kunne kalles en flyktning, gjør at mange som er på flukt fra krig og konflikt i dag ikke beskyttes av konvensjonen.

Palestinske flyktninger som får beskyttelse av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) er ikke beskyttet av flyktningkonvensjonen.

Les mer om hvem som kan regnes som flyktninger på våre temasider

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: