[[suggestion]]
Montrealprotokollen

Vedtatt

16.09.1987

Trådt i kraft

01.01.1989

Ratifisert av Norge

24.06.1988

Les mer på engelsk

The Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer (pdf)

Medlemslandene forplikter seg til gradvis å redusere utslippene av gasser som ødelegger ozonlaget. Reduksjonene er strengest for de rikeste landene, som har stått for størsteparten av utslippene.

Utslippene av gasser som er skadelige for ozonlaget har blitt redusert dramatisk siden Montrealprotokollen trådde i kraft. FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan har omtalt protokollen som den kanskje mest vellykkede internasjonale avtalen noensinne, og hullene i ozonlaget har ikke vokst på mange år.

FNs miljøprogram (UN Environment) har opprettet et eget ozon-sekretariat som arrangerer årlige møter og forhandlinger mellom partene. Vilkårene i protokollen revideres og justeres fortløpende.

Derfor har Montrealprotokollen vært vellykket

For det første hersker det ingen tvil om at gassene er skadelige, og ingen har stilt spørsmål ved behovet for å sette i gang reduksjoner i utslippene. Dette har ført til at nesten alle verdens land har sluttet seg til avtalen. 

For det andre stiller protokollen håndfaste krav til reduksjoner, noe som gjør det lett å holde oversikt over gjennomføringen.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: