[[suggestion]]
Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr.

Delmål til mål 15

15.1)

Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler

les mer

15.2)

Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

les mer

15.3)

Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord, inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning,   tørke og flom, og arbeide for en verden uten landforringelse.

les mer

15.4)

Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling

les mer

15.5)

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

les mer

15.6)

Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i  tråd med internasjonal enighet

les mer

15.7)

Iverksette umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter, og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr

les mer

15.8)

Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

les mer

15.9)

Innen 2020 integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser, i strategier for fattigdomsbekjempelse og i regnskap

les mer

15.a)

Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer   på en bærekraftig måte

les mer

15.b)

Mobilisere betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler som er egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet virkemidler for bevaring og nyplanting av skog

les mer

15.c)

Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag

les mer

Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

Hvordan ligger verden an?

I dag forårsaker menneskelig aktivitet en raskere nedgang i naturmangfold enn noen annen gang i menneskets historie. Skoger hugges ned, biologisk mangfold går tapt, og økosystemer ødelegges i et alarmerende tempo.  

Verden har ikke klart å oppnå noen av delmålene som skulle nås innen 2020 for å stanse tapet av naturmangfold. 

Økt handel av og nærvær med ville dyr har styrket faren for spredning av virus og andre infeksjonssykdommer, slik som covid-19 er et eksempel på. Koronapandemien er en påminnelse om at også menneskers helse er avhengig av en sunn og rik natur.  

Viktige tiltak har blitt iverksatt for å utvide praksisen med bærekraftig skogbruk, og for å beskytte spesielt sårbare naturområder. FNs medlemsland er også mer opptatt av å styrke beskyttelsen av naturen i sine lover og regler enn tidligere.  

En trussel det blir gjort tiltak mot er spredningen av fremmede arter. Det er når dyr eller planter fraktes til nye områder de ikke hører hjemme, og deretter utgjør en trussel mot det lokale økosystemet der.   

I bærekraftsmål 15 står det også at landene skal bevare og gjenopprette natur, i samsvar med sine forpliktelser i internasjonale avtaler. En av disse avtalene er konvensjonen om biologisk mangfold.

Det er utarbeidet en indeks som måler graden av utrydning, etter hvor mange arter som forsvinner i hvert land. Denne indeksen er en indikator for delmålet over tap av biologisk mangfold.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra? 

Vi har et omfattende regelverk for bærekraftig bruk og bevaring av naturen i Norge. Myndighetene har utviklet flere gode strategidokumenter, og Stortinget vedtok en nasjonal handlingsplan for naturmangfold i 2016.

  • 25 prosent av Norges landområder er beskyttet.
  • Nesten 100 prosent av skogsområdene i Norge er godkjent av globale skogsertifiseringsordninger.
  • 390 vassdrag er beskyttet, og planer for håndtering av vassdragenes økosystemer er på plass. 

Hva gjør Norge ikke så bra? 

Norge ligger ikke an til å nå bærekraftmålene om gjenoppretting av tapt natur, og er heller ikke på vei til å kunne nå disse delmålene. Vi er også langt unna å oppfylle målet som er satt for beskyttelse av økosystemer. 

Norge prioriterer ofte å utnytte naturens ressurser fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet. Myndighetene har også blitt kritisert for ikke å ta hensyn til naturen når nye bilveier og annen infrastruktur planlegges, og for at regelverket som skal ivareta slike hensyn har blitt svekket.  

Norge klarte ikke å nå noen av de såkalte Aichi-målene om biologisk mangfold, som skulle vært oppnådd innen 2020. Aichi-målene er laget av sekretariatet til FNs konvensjon om biologisk mangfold. De inneholder 20 konkrete mål for å begrense tapet av biomangfoldet i verden. 

Hva gjør Norge internasjonalt? 

Norge har opprettholdt pengestøtten som går til beskyttelse av regnskoger. Myndighetene har også økt finansieringen av biologisk mangfold i utviklingsland.  

Internasjonalt er det også viktig at Norge er en pådriver for, og selv følger opp, de globale avtalene som handler om bevaring av naturmangfold.

Medlemslandene i FNs konvensjon om biologisk mangfold, der Norge er med, har ambisjoner om å få på plass en ny internasjonal avtale, FNs naturavtale. Den tar sikte på å stanse og reversere tap av naturmangfoldet i verden.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021) 

Hva kan du gjøre?

Organiser deg 

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon som jobber for å ta vare på natur og dyrearter.  

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene! 

Vær en bevisst turist

Sjekk hvordan turoperatører opererer før du velger, og se til at de tar hensyn til natur og miljø og ikke skader leveområdene til dyr og natur. Vær også en ansvarlig turist selv og oppfør deg som en gjest.

  • Respekter naturområdene du besøker og dyrene som lever der.
  • Ta med deg søpla di hjem.
  • Pass på at du ikke skader områdene du besøker på noen måte.
  • Unngå turoperatører som profiterer på å utnytte ville dyr.
  • Unngå å kjøpe elfenben og produkter laget av truede dyrearter eller tropisk tømmer. Slike produkter kan også være forbudt å ta med hjem til Norge. (Du kan lese mer om dette hos Miljødirektoratet.)

Du kan finne en rekke tips hos FNs turistorganisasjon, til hvordan du kan være en bærekraftig turist. 

Spis bærekraftig og etisk

Unngå mat laget av truede arter. Dyr og oppdrettsfisk kan også være ødeleggende for miljøet da de i enkelte tilfeller fortrenger andre arter, eller fores opp på ikke-bærekraftige ressurser som for eksempel soyabønner som er dyrket i tidligere regnskogsområder i Brasil. Velg mat fra produsenter som er sertifisert bærekraftige. Velg økologiske matprodukter og frukt og grønnsaker i sesong. Tenk også på dyrevelferd når du handler, og reduser gjerne inntak av animalske produkter da det også har en høyere belastning på miljøet enn proteiner fra planter som bønner og linser.  

Bruk naturen med respekt

Kan du for eksempel velge skismøring uten skadelige kjemikalier når du skal på tur? Ta også med en søppelpose i sekken, og ta med deg ditt eget avfall og eventuell søppel du måtte komme over når du er på tur. Ta hensyn til dyrene som lever der, og la de være i fred. Om du for eksempel kommer over fugler i hekketiden, ikke gå for nærme reiret og ungene deres.  

Ta vare på insektene 

Bier og humlearter er under press. De trenger landingsplasser med ville blomster der de kan få næring. Om du har hage kan du beholde den naturlige vegetasjonen som var der, eller plante en blomstereng. Bor du en balkong eller terrasse kan du fiffe opp denne med blomster som insektene fortrekker.  

Velg bærekraftig mote

Produksjon av klær har en stor belastning på miljøet. Produksjon og transport av klær fører til CO2-utslipp. Farging og behandling av tekstiler og skinn bruker ofte skadelige kjemikalier som slippes rett ut i naturen. Kjøp brukt, kjøp mindre og invester i klassiske, tidløse kvalitetsprodukter du blir glad i og som kan brukes år etter år. En trend i tiden er å bygge seg opp en kapselgarderobe – det vil si å eie en håndfull tidløse kvalitetsplagg som kan kombineres på mange måter fremfor å handle mange klær og såkalt fast fashion.  

Vær en bærekraftig forbruker

Alle ting som produseres krever energi og naturressurser. Alle ting vi eier har et miljøavtrykk, og nordmenn har et høyt forbruk sammenliknet med de fleste andre land. Kjøp bærekraftig, kjøp brukt eller lån av nabo, venner og familie om det er noe du sjelden trenger. Spør deg selv når du handler i butikken: trenger jeg virkelig dette?

Abonner på nyhetsbrev: