[[suggestion]]
Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Delmål til mål 15

15.1)

Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene..., på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler

les mer

15.2)

Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydeli...g grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

les mer

15.3)

Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord, inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning,  ... tørke og flom, og arbeide for en verden uten landforringelse.

les mer

15.4)

Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til... en bærekraftig utvikling

les mer

15.5)

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne tru...ede arter og forhindre at de dør ut

les mer

15.6)

Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i  tr...åd med internasjonal enighet

les mer

15.7)

Iverksette umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter, og håndtere både tilbuds- og e...tterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr

les mer

15.8)

Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkn...ing på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

les mer

15.9)

Innen 2020 integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser, i strategier for fattigdomsbekjempels...e og i regnskap

les mer

15.a)

Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer  ... på en bærekraftig måte

les mer

15.b)

Mobilisere betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge ...for virkemidler som er egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet virkemidler for bevaring og nyplanting av skog

les mer

15.c)

Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke lokal...samfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag

les mer

Hvordan ligger vi an?

I bærekraftsmål 15 er det fem delmål som handler om å stanse tap av naturmangfold og degradering innen 2020. Ingen av disse fem delmålene ble oppnådd.

I bærekraftsmål står det også at landene skal oppnå det som står i internasjonale avtaler de har underskrevet. En av disse avtalene er konvensjonen om biologisk mangfold. I 2021 kommer det en ny naturavtale som forplikter medlemslandene til nye mål fram mot 2030.

Konvensjon om biologisk mangfold

Konvensjonen om biologisk mangfold pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre en naturmangfoldet på kloden.

Det er utarbeidet en indeks som måler i hvor stor grad det biologiske mangfoldet går tapt, ut fra hvor mange arter som forsvinner i hvert land.  

Rødlisteindeksen, indeks over utrydningstruete arter 

En del av mål 15 handler å ta vare på skogen, fjellene, og landarealer, og hindre at de blir ødelagt. Her er ulike indikatorer som måler skog, land, og jordbruksareal. En femtedel av jordens areal er degradert i dag, og målet er å stanse videre ødeleggelser

Kilde: UN SDG report

Prosentandel av arealet i et land som er dekket av skog

Prosentandel av arealet i et land som blir brukt til jordbruk

Hva gjør Norge?

Norge har mye natur i forhold til mennesker, og mange gode økosystemer i dag. Likevel er det viktig for Norge å passe på at naturen vi har i dag ikke blir ødelagt. Norge må følge opp de ulike nasjonale planene som skal ta vare naturmangfoldet og ulike sårbare områder. Det er også viktig å passe på at ikke fremmede arter ødelegger de økosystemene som finnes. Internasjonalt må Norge følge opp avtalen om naturmangfold og den nye naturavtalen som skal vedtas i 2021.  

Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 15

Hva kan du gjøre?

Legg til rette for biologisk mangfold der du bor 

Åpne et insekthotell! Det er ikke bare bra for biologisk mangfold, men tiltrekker seg også dyr som forbedrer utbyttet av frukt og bær i hagen din, bakgården din eller i parken i nabolaget ditt.  

Dersom du bor i by, kan du fortsatt gjøre en stor innsats for dyr og innsekter. Du kan for eksempel delta i et prosjekt for urbant landbruk.  

Dersom du dyrker selv, bruk organisk gjødsel og unngå å bruke giftige preparater som skader jorda. 

Velg produkter som tar hensyn til livet på land

Å spise vegetarisk hjelper biologisk mangfold. Da hjelper du både insekter, blomster og fugler.  

Når du kjøper tropiske produkter som bananer, sjokolade eller kaffe, sørg for å velge de som er miljøsertifiserte.  

Sjekk etikettene på tingene du kjøper - testes de på dyr (som mest gjelder sminke, mat, medisin og mer)? Når du unngår å kjøpe dyreforsøkte produkter, bidrar du til biologisk mangfold mens du sier nei til urettferdig behandling av dyr. 

 

Abonner på nyhetsbrev: