[[suggestion]]
Palestina

Bakgrunn

Israel-Palestina-konflikten er først og fremst en territorial konflikt mellom staten Israel og det palestinske folket. Dagens konflikt har sin bakgrunn i at europeiske jøder, siden 1880-tallet, flyttet til det såkalte historiske Palestina, et område som utgjør dagens Israel og Palestina. Hoveddrivkraften for den jødiske innvandringen var sionismen.   

Sionismen er en ideologi og politisk bevegelse som arbeidet for en jødisk stat i det historiske Palestina. Den ble etablert på 1880-tallet og var en del av den europeiske bosetter-kolonialismen. Planen om å etablere en jødisk stat var inspirert av den fremvoksende ideen om nasjonalstaten; én stat til hvert folk. Jødene ble på den måten sett på som et folkeslag som burde ha sin egen stat. Ønsket om en egen jødisk stat var også en reaksjon på de antijødiske holdningene (antisemittismen) og jødeforfølgelsene i Europa.    

Det historiske Palestina ble pekt ut som et passende sted å etablere en slik jødisk nasjonalstat. Grunnen var at jødenes historie har røtter derfra. Jøder ble drevet på flukt fra området rundt år 70 etter Kristus. De ble da spredd over hele Europa og Midtøsten. Denne delen av historien har spilt en viktig rolle for at jøder har følt eierskap til (historiske) Palestina, og for at mange jøder har flyttet dit i nyere tid.

Jødisk innvandring til Palestina

Etter første verdenskrig gikk det osmanske riket, som Palestina var en del av, i oppløsning. Palestina ble da underlagt britisk mandat (kontroll). Sionistbevegelsen fikk sitt diplomatiske gjennombrudd i 1917 med den såkalte Balfour-erklæringen, hvor den britiske regjeringen lovte å arbeide for opprettelsen av et såkalt "nasjonalhjem for det jødiske folket" i Palestina. Dette satte fart på den jødiske innvandringen til Palestina. Jødeforfølgelsene i Europa etter 1933 gjorde at innvandringen økte ytterligere. Disse faktorene førte til at den jødiske befolkningen i Palestina mer enn tidoblet seg under britisk kontroll; fra rundt 56 000 i år 1917 til ca. 650 000 i 1948. Jødene utgjorde da omtrent 1/3 av Palestinas samlede befolkning.

Palestinerne likte denne utviklingen dårlig, spesielt siden innflytternes prosjekt var å etablere en stat som var ekskluderende overfor ikke-jøder, noe som i praksis ville ramme tilnærmet alle palestinerne. Situasjonen skapte konflikt mellom den jødiske minoriteten, den palestinske majoriteten og den britiske mandatadministrasjonen, og var begynnelsen på dagens konflikt mellom Israel og palestinerne.

Den jødiske innvandringen fortsatte også etter andre verdenskrig, og Europas dårlige samvittighet for holocaust gjorde at opprettelsen av en jødisk stat hadde større støtte enn tidligere. Holocaust bidro også til å styrke jødenes tro på behovet for å opprette en stat hvor jøder var i overveldende flertall. Man så for seg at en slik jødisk stat ville kunne tilby sikkerhet til alle verdens jøder som måtte trenge beskyttelse. Problemet med denne planen, som var rettet mot Palestina, var at flertallet av befolkningen i Palestina var ikke-jøder.

FNs delingsplan

Etter andre verdenskrig ønsket sionistledelsen å overta makten i Palestina og bli kvitt det britiske styre. Dette førte til at sionistenes paramilitære styrker (Haganah) inngikk samarbeid med jødiske terrororganisasjoner (Irgun og Stern) som angrep britene i Palestina. Volden bidro til at de britiske myndighetene bestemte å trekke seg som mandatmakt og overlate Palestina-problemet til FN.

FNs generalforsamling kom i 1947 med en ikke juridisk bindende anbefaling om at Palestina burde deles i to, der jødene ble tildelt 55 prosent av jorda, mens palestinerne fikk 44 prosent. Dette ble akseptert av den jødiske sionistbevegelsen som et viktig førstesteg mot å overta hele Palestina. Mens palestinerne, som utgjorde ca. 70 prosent av befolkningen, så på forslaget som urettferdig og avviste det.

Lanseringen av FNs delingsplan utløste den første, største og viktigste krigen i Palestina-konflikten, nemlig 1948-krigen. Den ble muliggjort på grunn av maktvakuumet som oppstod ved avviklingen av det britiske styret i Palestina. Krigen førte til ødeleggelsen av det palestinske samfunnet, begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet, og opprettelsen av staten Israel.

Opprettelsen av staten Israel

1948-krigen kan deles inn i to faser: før og etter 14. mai 1948, da Israel erklærte seg som stat. Første fase var mellom de jødiske innflytterne og den arabiske lokalbefolkningen, dvs. mellom sionistbevegelsen og palestinerne. Den andre fasen var mellom det som da hadde blitt staten Israel på den ene siden, og styrker fra de arabiske nabolandene (Egypt, Irak, Jordan, Libanon og Syria) på den andre. Innblandingen av andre land har gjort konflikten også kjent som Midtøsten-konflikten.  

Palestinerne hadde lite å stille opp med under krigen. Ingen kjempet med dem for en egen palestinsk stat. Nabolandene angrep Israel, men var motivert av egne interesser. 1948-krigen førte til at rundt 700 000 palestinere mistet sine hjem, hvor de fleste flyktet i den første fasen av krigen, og ble senere nektet retur. Flyktningene utgjorde ca. halvparten av den palestinske befolkningen. De fleste ble fordrevet gjennom militære operasjoner som i dag blir omtalt av historikere som etnisk rensing. Fordrivelsen av palestinerne var delvis et resultat av sionistenes mål om å etablere en stat i Palestina med overveldende jødisk flertall. Det sionistiske lederskapet, med David Ben-Gurion i spissen, hadde lenge vært enig om at palestinerne måtte vekk.

Palestinerne kaller 1948-krigen for "al-nakba", som betyr "katastrofen" på arabisk. Nakba-dagen markeres hvert år 15. mai, som er dagen etter Israel erklærte seg selv som en selvstendig stat. Opprettelsen av staten Israel kom på bekostning av det palestinske samfunnet og kan defineres som et samfunnsmord. Et samfunnsmord er å intensjonelt ødelegge alle aspektene ved et samfunn, inkludert dets identitet. Sionistbevegelsen, som etablerte staten Israel, ødela det palestinske samfunnet med viten og vilje fordi det var palestinsk. De anså palestinsk identitet og tilstedeværelse som et hinder for etableringen av en såkalt jødisk stat med jødisk identitet og tilstedeværelse. Over 500 palestinske landsbyer ble ødelagt i prosessen.             

Israels okkupasjon av dagens Palestina

Da krigen endte i januar 1949, satt Israel igjen med et landområde som var 77 prosent av det historiske Palestina, altså 22 prosent større enn det FNs delingsplan hadde foreslått. Det er likevel disse 77 prosent som utgjør det folkerettslige anerkjente Israel i dag. Egypt og Jordan tok kontrollen over resten av Palestina i løpet av krigen i 1948. 

Den neste krigen i Midtøsten-konflikten var den såkalte Seksdagerskrigen i 1967. Da mistet ca. 300 000 palestinere sine hjem. Israel tok Gaza og Sinai-ørkenen fra Egypt, Vestbredden med Øst-Jerusalem fra Jordan, og deler av Golanhøydene fra Syria. Etter Seksdagerskrigen kontrollerte Israel dermed mer enn hele det historiske Palestina, med det resultat at om lag én million palestinere var bosatt på okkupert område under israelsk styre. Bortsett fra Sinai, er disse områdene fortsatt okkupert av Israel i dag. 

Krigen i 1948 og 1967 la hovedgrunnlaget for palestinernes motstandskamp i ettertid, en kamp som har både vært i tråd med og i strid med folkeretten. Folkeretten gir palestinerne rett til væpnet motstand mot okkupasjonen. Samtidig legger folkeretten visse begrensninger på hva som anses som lovlig væpnet motstand. Man har for eksempel ikke lov til å angripe sivile. Den palestinske motstandskampen utføres i dag hovedsakelig med ikkevoldelige midler. Israelerne på sin side har en opplevelse av at palestinsk vold motiveres først og fremst av et hat mot jøder. Dette bidrar til at Israel opprettholder okkupasjonspolitikken, som ses på som en nødvendighet for å bevare sikkerheten til israelske jøder. 

PLO, Arafat og fredsforhandlinger

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) ble dannet i 1964, og ble ledet av Yasir Arafat fra 1969. PLO var satt sammen av mange ulike palestinske motstandsgrupper som jobbet for et fritt Palestina. Flyktningleirene var de viktigste rekrutteringsplassene for den palestinske motstandskampen. Deler av motstandsbevegelsen sto bak terroraksjoner, blant annet flykapringer, for på den måten å rette oppmerksomhet mot palestinernes situasjon.

Det diplomatiske gjennombruddet for PLO kom i 1988, da Arafat tok avstand fra bruk av terror i kampen for en selvstendig stat. Omtrent samtidig utropte det palestinske nasjonalrådet, dvs. palestinernes parlament i eksil, den selvstendige staten Palestina, bestående av Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Mange land anerkjente staten, og den palestinske forhandlingsposisjonen ble styrket av at det samtidig hadde brutt ut et opprør året før. Opprøret var stort sett ikkevoldelig, fant sted i de okkuperte områdene både i Gaza og på Vestbredden, og kalles gjerne den første palestinske intifada. Ordet intifada betyr "å riste av" på arabisk, som beskriver det å gjøre motstand mot undertrykkeren. Den første intifadaen bidro til forhandlinger og Oslo-avtalen.

Oslo-avtalen

Oslo-avtalen ble fremforhandlet på begynnelsen av 1990-tallet, og underskrevet i 1993. I Oslo-avtalen ble Israel og PLO enige om at en palestinsk stat skulle opprettes i løpet av en femårsperiode, og at det i mellomtiden skulle opprettes palestinske selvstyremyndigheter (the Palestinian Authorities - PA). Vestbredden ble delt inn i A , B og C-områder. A-områdene er der de palestinske selvstyremyndighetene har mest innflytelse, men er fortsatt under israelsk okkupasjon. I C-områdene har Israel full militær og sivil kontroll, og det er disse områdene som utgjør mesteparten av Vestbredden. B-områdene er en mellomløsning mellom A og C.   

Prosessen i etterkant av Oslo-avtalen fikk en brå slutt i 1995 da den israelske statsministeren Yitzhak Rabin ble myrdet av en jødisk ekstremist. Rabins etterfølger, Benjamin Netanyahu, var langt mindre kompromissvillig enn sin forgjenger, og etter hans overtakelse ble frontene gradvis hardere. Samtidig startet palestinske grupperinger selvmordangrep mot sivile mål i Israel. Forhandlingsviljen ble sterkt svekket på begge sider.

Israelsk kontroll og palestinsk motstand

I løpet av 2000-tallet ble situasjonen gradvis forverret. Palestinerne var skuffet over at staten de ble lovet i Oslo-avtalen aldri ble opprettet. I 2001 brøt den andre palestinske intifadaen ut i kampen mot okkupasjon og undertrykkelse. Denne gangen ble det utført hyppige selvmordsangrep i Israel, noe som førte til at den israelske hæren strammet grepet om Vestbredden og Gaza betraktelig. Spesielt gikk dette ut over bevegelsesfriheten til palestinerne, som måtte gjennom et stadig økende antall kontrollposter og veisperringer for å forflytte seg, selv innenfor sitt eget land.

I 2002 startet byggingen av den såkalte separasjonsbarrieren (også kalt muren), som strekker seg langt inn på Vestbredden og gjør deler av landet utilgjengelig for palestinere. Muren har blitt fordømt av FN, og Den internasjonale domstolen i Haag har vedtatt at den er i strid med folkeretten (internasjonal lov).

Israelsk ekspansjon

Samtidig fortsatte Israel utbyggingen av ulovlige bosettinger for israelere på okkupert område, dvs. på Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem. Bosettingene i disse områdene begynte etter Seksdagerskrigen i 1967, og tiltok for alvor på 1990-tallet.

Noen bosettere mener jødene er Guds utvalgte folk, og at de derfor har rett til å bo i hele det bibelske Israel, som inkluderer palestinernes Øst-Jerusalem og Vestbredden. Disse er viktige religiøse områder for troende jøder, og viktige ideologiske områder for nasjonalistiske israelere. Flertallet av israelske bosettere har imidlertid flyttet til de okkuperte områdene fordi den israelske staten tilbyr økonomiske goder som skattelette og billige boliger i disse områdene.

I dag bor det over 760 000 bosettere på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Bosettingene er ulovlige i henhold til folkeretten fordi de er bygget på palestinsk land. Utbyggingen av bosettinger er et tydelig tegn på at Israel stadig velger ekspansjon og okkupasjon fremfor fred og sikkerhet.

I 2005 bestemte Israel å trekke ut alle sine styrker og bosettinger fra Gazastripen. Israel bygde i stedet en mur rundt området og beholdt dermed kontrollen over inn- og utfart av både mennesker og varer. FN anser derfor Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon.

Gaza-krigene

Militæroperasjoner og rakettangrep blir også gjennomførte mot Gazastripen. Hamas og andre militante grupperinger på Gaza sender på sin side mindre men dødelige raketter mot Israel. Disse rakettene har ikke ført til store tap av menneskeliv, men skaper usikkerhet blant deler av den israelske befolkningen. 

Israelske militæroperasjoner derimot har ført til massive ødeleggelser på Gazastripen, blant annet gjennom en 22-dagers krig i årsskiftet 2008/2009, som resulterte i at rundt 1400 palestinere ble drept. Den siste store krigen mot Gazastripen var sommeren 2014. Ifølge FN ble 2100 palestinere, de fleste sivile, og 73 israelere, de fleste av dem soldater, drept. At de palestinske tapene av menneskeliv er så voldsomt store i forhold til de israelske, tydeliggjør den enorme forskjellen som ligger i Israels rolle som okkupant og palestinerne som okkupert. 

Til tross for en del muntlig kritikk for Israels grove og kontinuerlige brudd på folkeretten, har det ikke blitt innført noen internasjonale sanksjoner mot Israel. USAs økonomiske og politiske støtte til Israel har også blitt opprettholdt. 

Den israelske undertrykkelsen av palestinerne må ses i sammenheng med det sionistiske prosjektet om at Israel skal være en jødisk stat. Sionismen er fortsatt det ideologiske fundamentet til staten Israel og er en viktig drivkraft i israelsk politikk. Palestinsk nærvær oppleves derfor som en trussel mot statens identitet.

Mot en palestinsk stat i FN?

Til tross for sterkt press fra Israel og USA, valgte den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, å søke FNs sikkerhetsråd om medlemskap i FN som en palestinsk stat. USA varslet at de ville legge ned veto ved en behandling. Palestinernes plan B var å søke FNs generalforsamling om å oppgradere sin status i FN til observatørstat uten fullt medlemskap. Dette fikk de innvilget i november 2012.

Innen 2017 hadde 137 stater i verden anerkjent Palestina som stat. Det utgjør 70 prosent av FNs medlemsland og Vatikanstaten, som til sammen representerer 80 prosent av verdens befolkning. Norge er ikke blant disse. Israel og USA har kritisert palestinerne for å gå bort fra forhandlingssporet, mens palestinerne på sin side mener at de fint kan forhandle om fred med Israel selv om de anerkjennes som egen stat i FN.   

1. april 2015 ble Palestina også medlem i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og 25. juni mottok ICC de første angivelige bevisene på israelske krigsforbrytelser mot Palestina fra de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Det er også grunn til å tro at den israelske behandlingen av palestinerne faller innenfor FNs definisjon av apartheid. Konvensjonen som forbyr apartheid anser det som en forbrytelse mot menneskeheten. En slik forbrytelse faller innunder ICCs ansvarsområde og kan derfor bli relevant for ICCs rolle i Israel-Palestina-konflikten.

De to største politiske partiene i Palestina, Fatah og Hamas, har hatt vanskeligheter med å samarbeide, og har i praksis styrt hver sin del av Palestina. Hamas har ledet palestinerne på Gazastripen, og Fatah på Vestbredden. Etter flere år med splittelse ble Fatah, Hamas og andre palestinske grupper enige om å danne en samlingsregjering. De kom til enighet 18. januar 2017 delvis fordi den da påtroppende presidenten i USA, Donald Trump, uttrykte en enda sterkere støtte til Israel enn sin forgjenger, Barack Obama.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNs rolle i konflikten

Den første fredsbevarende styrken (UNTSO) som ble sendt av FN etter at organisasjonen ble opprettet i 1945, gikk til Palestina. Oppgaven var å få slutt på krigen mellom israelerne og palestinerne. Styrken er fortsatt i Israel og Palestina med samme mandat. Styrken består både av fredsobservatører og militære, og forsøker å forhindre sammenstøt mellom palestinere og israelere, etterse at sivilbefolkningen ikke utsettes for overgrep, og generelt følge med på hvordan fredsavtaler følges opp. FN-styrken i Israel og Palestina samarbeider med fredsstyrkene i Libanon og Syria (Golanhøydene), og dets personell har vært fleksibel til å anvendes på kort varsel i andre FN-operasjoner andre steder i verden. 

FN har også en egen organisasjon, UNRWA, som arbeider spesielt med palestinske flyktninger. Gazas befolkning er helt avhengig av den bistand UNWRA gir innen helse og undervisning.    

FNs generalforsamling, og til dels Sikkerhetsrådet, har vedtatt en rekke resolusjoner om konflikten siden Israel ble opprettet i 1948. De fleste har kritisert den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene siden 1967. Israel har valgt å overse kritikken, og er i dag det landet i verden som har unnlatt å etterkomme flest FN-resolusjoner. I FNs sikkerhetsråd blir de fleste resolusjoner mot Israel stoppet av USA med sitt veto.

FN har en egen koordinator for den såkalte fredsprosessen (UNSCO), og er en del av den såkalte Midtøsten-kvartetten, sammen med USA, Russland og EU. Kvartetten er satt sammen for å finne løsninger på konflikten, men uten spesielt hell. Det skyldes i stor grad mangel på politisk vilje til å legge tilstrekkelig press på Israel om å følge dets folkerettslige forpliktelser. Dette gjelder spesielt USA, som er Israels viktigste støttespiller.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur, og kommunikasjon (UNESCO) godtok Palestina som medlem i oktober 2011, noe som styrker Palestina i sitt ønske om å bli egen stat i internasjonale forum. USA kuttet sitt pengebidrag til organisasjonen i protest.

Israels ulovlige blokade av Gazastripen gjør det veldig vanskelig for FN og palestinerne å bygge eller reparere hus og skoler. Denne NRK-reportasjen fra 2010 viser hvordan FN har bygget en skole av containere i en av flyktningleirene på Gazastripen:

Norges engasjement i konflikten 

Norge har deltatt i fredsstyrken i Israel/Palestina siden 1956, og har også forsøkt å spille en rolle som megler og tilrettelegger for en fredsprosess med Israel. Dette førte bl.a. til den såkalte Osloavtalen i 1993, som var første gang Israel og PLO anerkjente og snakket med hverandre. Avtalen ble aldri gjennomført. I senere tid tid har Norge gått lengre i anerkjennelsen av den samlingsregjeringen Hamas og Fatah etablerte, enn mange andre land. Norge står nå sammen med en rekke andre land i fordømmelsen av Hamas' overtakelse av makten i Gaza, og støtter president Abbas og den midlertidige palestinske regjeringen.

Norge er for tiden leder av givergruppen til palestinerne og sliter med å opprettholde støtten fra de rike landene. Viljen til å bistå med nye midler til prosjekter og infrastruktur som Israel gang på gang utestenger, saboterer eller ødelegger, er alvorlig svekket.

Kilder 

Uppsala Conflict database, Institutt for fredsforkning (PRIO), Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, FNs fredsbevarende operasjoner, BBC, Aftenposten, Dagens Næringsliv, UN News, Vårt Land, Haaretz, Russell Tribunal on Palestine.

Bøker: Nils Butenschøn, "Drømmen om Israel" (2006); Sune Persson "Palestinakonflikten" (2001); Eugene Rogan "The Arabs" (2011); Avi Shlaim "The Iron Wall" (2001); Hilde Henriksen Waage "Midtøsten" (2013).

Tidslinje over Israel-Palestina konflikten

 • Sionismen; ideen om en jødisk stat i Israel, vokser frem blant jøder i Europa.

  Dagens Israel/Palestina er en del av Det osmanske riket, og er i hovedsak befolket av arabere.

 • I løpet av 1900-tallet flytter flere og flere jøder til området.

 • Etter første verdenskrig tar Storbritannia kontrollen over det som er dagens Israel/Palestina. Sammen med det som i dag er Jordan kalles området "Det britiske mandatet Palestina". 

  Både palestinske og jødiske grupper gjør opprør mot britene.

 • Andre verdenskrig tar slutt, og britene overlater ansvaret for palestinaspørsmålet til et nyetablert FN.

  FN vedtar å dele området inn i en jødisk og en palestinsk del. Jødene godtar forslaget. Palestinerne har ikke noen ordentlig representant i FN, men takker nei på deres vegne.

  Kamper mellom jødiske og palestinske grupper bryter ut. 

 • Israel erklærer seg selvstendig 14. mai 1948.

  Dagen etter går de arabiske nabolandene til krig mot den nye staten. I løpet av krigen blir ca 800 000 palestinere drevet på flukt. Israel tar kontroll over en stor del av områdene som var tiltenkt palestinerne i FNs delingsplan.

  Etter krigen kontrolleres Vestbredden av Jordan, mens Gaza er under egyptisk kontroll. 

 • Etter kraftige provokasjoner fra Syria, Egypt og Jordan bryter det ut krig mellom Israel og nabolandene. De arabiske statene er militært underlegne, og krigen ender etter bare seks dager. 

  Da har Israel tatt Vestbredden og Øst-Jerusalem fra Jordan, Sinai-halvøya fra Egypt, og Golan-høydene fra Syria. 

 • Under den jødiske høytiden Yom Kippur forsøker Egypt og Syria å ta tilbake landområdene de tapte i Seksdagerskrigen. Israel får raskt et militært overtak, og er i ferd med å påføre Egypt og Syria nye nederlag da en våpenhvile blir inngått.

  Egypt og Israel inngår en fredsavtale i 1979. Egypt får tilbake kontrollen over Sinai-halvøyen, mot at landet anerkjenner Israel som egen stat. 

  Det ble aldri noen avtale mellom Syria og Israel, som fortsatt kontrollerer Golanhøydene. 

 • Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO har hovedsete i Libanon. Etter at PLO angriper mål i Israel invaderer Israel Libanon, først i 1978, og så i 1982. PLO flytter til Tunisia.

  Israelske styrker trekker seg tilbake til en "sikkerhetssone" i Sør-Libanon i 1985, der de blir værende til 2000. I løpet av denne perioden vokser organisasjonen Hizbollah frem, som en protest på israelsk tilstedeværelse.

 • Palestinere på Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem gjør opprør mot den israelske okkupasjonsmakten, og krever en egen stat. 

  Opprøret (intifadaen) blir slått ned, men en fredsprosess innledes. 

 • Israel og PLO blir enige om to Osloavtaler, i 1993 og 1995. Der står det at en palestinsk stat skal opprettes i løpet av en femårsperiode, og at det i mellomtiden skal opprettes palestinske selvstyremyndigheter. 

  Vestbredden blir delt inn i tre områder; A, B og C. Selvstyremyndighetene kontrollerer A, Israel kontrollerer C, mens kontrollen deles mellom de to i B-områdene. 

  I 1995 blir Israels statsminister Yitzhak Rabin drept av en jødisk ekstremist, og Oslo-prosessen stagnerer. 

 • Israel og Jordan undertegner en fredsavtale, og oppretter fulle diplomatiske relasjoner. 

 • Misnøye med at det ikke blir opprettet noen palestinsk stat fører til at et nytt palestinsk opprør bryter ut.

  Palestinske organisasjoner gjennomfører en rekke terrorangrep mot sivile i Israel.

  Israel svarer med å stramme grepet om Vestbredden og Gaza, og innfører store begrensninger på palestinernes bevegelsesfrihet.

 • Israelske soldater blir drept i et rakettangrep fra den libanesiske organisasjonen Hizbollah. Israel svarer med tunge luftangrep mot Libanon.

  1109 libanesiske og 43 israelske sivile blir drept under krigen, som ender med en våpenhvile i august samme år. Israel trekker sine styrker ut av Sør-Libanon.

 • Etter at det islamistiske partiet Hamas vinner det palestinske valget i 2006 bryter det ut kamper mellom Hamas og det andre store palestinske partiet Fatah.

  Resultatet blir at kontrollen over de palestinske områdene blir delt i 2007: Hamas styrer Gaza, mens Fatah styrer Vestbredden.

  Israel ser på Hamas som en terrororganisasjon, og innfører strenge kontroller for både personer og varer som skal inn og ut av Gaza.

 • Gjentatte rakettangrep fra palestinske grupper på Gazastripen fører til at Israel innleder en storoffensiv mot området.

  Rundt 1400 palestinere og 13 israelere omkommer i løpet av krigen.

  Israel møter sterk kritikk fra det internasjonale samfunnet for å bombe områder som er tett befolket av sivile.

 • Egypt og Jordan inngikk fred med Israel i 1979, og landene har opprettet diplomatiske relasjoner.

  Syria og Israel har ikke inngått noen fredsavtale. Israel okkuperer fortsatt Golanhøydene.

  Libanon og Israel har ikke inngått noen fredsavtale.

  Palestinerne har søkt medlemskap i FN, men bare fått status som observatørstat. Palestina har blitt medlem i Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Israel okkuperer fortsatt palestinske områder fra seksdagerskrigen i 1967.